ID-kort fra nyttår

Fra årsskiftet skal alle arbeidstakere på norske bygg- og anleggsplasser med mer enn fem bygningsarbeidere, være utstyrt med identitetskort. Samtidig pålegges hovedentreprenøren å føre mannskapslister, slik at man til enhver tid vet hvem som befinner seg på byggeplassen. Endringen i byggherreforskriften ble vedtatt sist fredag.

– Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å forhindre sosial dumping, og dessuten skape mer ryddige forhold i bransjen, sier avtroppende arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Usikker gjennomføring
Selve produksjonen av ID-kortene hadde BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund tenkt å overlate til et felles selskap som skulle sette selve kortproduksjonen og informasjonsinnhentingen bort til en tredjepart. Nå vegrer de tre organisasjonene seg for å påta seg ansvaret for ID-kortproduksjonen.
– Vi ønsker ikke å stille oss bak en ID-kort-løsning hvor vi ikke er gitt anledning til å verifisere opplysningene som skal oppgis på ID-kortene i forhold til offentlige registre, sier spesialrådgiver Arne Slettebøe i BNL.
Når opplysningene ikke sjekkes ved utstedelse av ID-kortet, er det fullt mulig for en arbeidsgiver å oppgi både falskt navn på ansatte og falskt organisasjonsnummer.

Arbeidstilsynet kontrollerer
I Arbeids- og sosialdepartementet ser de ikke dette som noe stort problem, da det er arbeidstilsynet som skal stå for kontrollen av om arbeidsgiverne har oppfylt forskriftens krav til ID-kort.
– Arbeidsgiverne har plikt til å utstede kortene og til å oppgi korrekte opplysninger. Å unnlate å gi korrekte opplysninger vil være et brudd på forskriften, understreker avdelingsdirektør Harald Ryen i arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.
I forskriften stilles det ikke krav til kortproduksjonen annet enn at kortene skal inneholde visse opplysninger, at de skal være vanskelige å forfalske og i et hendig format. Forskriften åpner således for at arbeidsgiverne selv kan utstede kortene eller at de kjøper denne tjenesten av et korttilbyderselskap. Ansvaret for at arbeidstakerne får ID-kort og at kortene inneholder korrekte opplysninger vil uansett ligge på arbeidsgiverne.

Bæres synlig
Forskriften om ID-kort og mannskapslister gjelder alle norske bygg- og anleggsplasser av en viss størrelse, det vil si der arbeidet varer ut over 30 dager, der forventet arbeidsmengde er over 500 dagsverk og som sysselsetter mer enn fem bygningsarbeidere.
Identitetskortene skal inneholde navn, bilde, navn på arbeidsgiver, enkeltforetaket eller innleievirksomhet, organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter, navn på utsteder av kortet og gyldighetsperiode. ID-kortet skal bæres synlig på byggeplassen, og på oppfordring vises til koordinator, verneombud og arbeidstilsynet.

Daglige lister
Koordinatoren på byggeplassen har ansvaret for å føre oversiktslister over alle som utfører arbeid på byggeplassen. Listene skal inneholde navn på byggeplassen, navn på byggherren, navn på arbeidsgiveren, enkeltmannsforetaket eller innleievirksomheten, organisasjonsnummer for registreringspliktige og navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på plassen.
Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig. Den skal på oppfordring vises til arbeidsgiver, verneombud og arbeidstilsyn. Listene skal lagres i minst seks måneder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *