Allmenngjøring fra i dag

I dag 1. september trer forskriften om allmenngjøring av tariffavtalen Fellesoverenskomsten for byggfagene i kraft. Forskriften innen bygg gjelder i fylkene Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo. I de to sistnevnte fylkene omfatter forskriften også Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Ikrafttredelsesdatoen 1. september gjelder også for arbeidskontrakter som allerede er inngått før denne dato. De spesielle forskriftene vil i første omgang gjelde fram til 1. juni neste år, en måned etter at tariffavtaleperioden utløper, om ikke tariffnemnda fatter nytt vedtak på grnnlag av disse tariffavtalene.

Minstelønn
Forskriften innebærer at en rekke av bestemmelsene i de nevnte overenskomster gjøres gjeldende for alle som arbeider i Norge. Viktigst er bestemmelsen om minstelønn, som for faglærte er 126 kroner timen, mens ufaglærte skal lønnes med minimum 115 kroner timen. Tillegg til minstelønn skal gis etter dyktighet, kompetanse, ansvar og jobbinnhold.

37,5 timer for alle
Arbeidstida fastsettes til 37,5 timer, i tråd med tariffavtalen. Dette er kortere enn arbeidsmiljølovens bestemmelse om 40 timer, noe som også får konsekvenser for mange norske bedrifter i byggebransjen som følger lovens bestemmelser og ikke benytter tariffavtalen. Disse må nå følge allmenngjøringsvedtaket, som gjelder også i bedrifter som ikke har tariffavtale.

Overtidsgodtgjørelse skal betales med 50 prosent tillegg til timelønna. Som overtid regnes alt over 37,5 timer. Dermed vil ansatte som fortsetter å jobbe 40 timers uke etter 1. september, ha krav på overtidsgodtgjørelse for de siste 2,5 timer.

Ansatte har også krav på helgedagsgodtgjørelse.

Prioritert?
Det er Arbeidstilsynet som skal føre tilsyn med at bedriftene følger forskriften om allmenngjøring av tariffavtalene i byggesektoren. De vil samarbeide tett med skattemyndighetene.

Tilsynet er tilført noe økte ressurser til denne oppgaven, men det har ingen sanksjonsmuligheter i form av pålegg eller bøter. Tilsynet må rapportere sine funn videre til politiet, som avgjør om de vil gå videre med saken. Sett i forhold til hvordan politiet ellers følger opp økonomisk kriminalitet, blir det spennende å se om slike typer saker blir prioritert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *