- Både NOKUT og Kunnskapsdepartementet ønsker en gradvis utvidelse av ordningen, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje. (Foto: NOKUT)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Vil styrke og utvide godkjenningsordningen av utenlandsk fagopplæring

Tydeligere lovregulering og veiledere for sakkyndige er to av anbefalingene til en arbeidsgruppe som har vurdert NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring.

Arbeidsgruppen peker på flere ting som må på plass før ordningen kan utvides, skriver direktoratet.

Les også: NOKUT trenger to år på å bli à jour

Hva er godkjenningsordningen?

Siden etableringen i 2016 har NOKUT forvaltet godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Ordningen innebærer at utenlandsk fag- og yrkesopplæring blir vurdert opp mot norske fag- og svennebrev. Det er en frivillig ordning som er ment som et hjelpemiddel på det norske arbeidsmarkedet.

En godkjenning gir ikke et norsk fag- eller svennebrev, men bekrefter at den utenlandske opplæringen er vesentlig likt i omfang og innhold til å sidestilles med en tilsvarende norsk yrkeskompetanse eller et norsk fag- eller svennebrev.

I dag er det kun mulig å søke godkjenning av fag- og yrkesopplæring fra Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland, og det er foreløpig 19 ulike yrkeskvalifikasjoner som inngår i ordningen.

Ønsker utvidelse av ordningen

Høsten 2019 ba Kunnskapsdepartementet NOKUT om å etablere en arbeidsgruppe for å vurdere muligheter for utvidelser av godkjenningsordningen, både med nye land og nye fagområder. Medlemmene i gruppa kommer fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, NOKUT og fra partene i arbeidslivet.

– Godkjenningsordningen ble etablert for å dekke en stigende etterspørsel etter fagarbeidere i norsk arbeidsliv samt bedre arbeidsmulighetene for utenlandske arbeidstakere. Både NOKUT og Kunnskapsdepartementet ønsker en gradvis utvidelse av ordningen. I det arbeidet vil vurderingen og anbefalingene vi har fått være nyttige, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Anbefaler forskriftsregulering og klagenemd

Vurderingen har vist at en utvidelse av ordningen, med dagens innretning, vil føre til flere utfordringer. Arbeidsgruppa har derfor kommet med anbefalinger om hva som bør gjøres før en eventuell utvidelse av ordningen. Blant annet anbefaler de:

  • Godkjenningsordningen bør reguleres i forskrift. I dag er ordningen kun regulert i loven og vilkårene er fastsatt av NOKUT. Regulering i forskrift vil styrke legitimiteten.
  • Forskriften bør klargjøre hva som menes med begreper som «vesentlig», «normalt» og «mange av», da dette kan være vanskelig å definere. Videre må de sakkyndiges rolle og mandat avklares.
  • Det bør opprettes en klagenemnd for godkjenningsordningen. Dette eksisterer ikke i dag, noe som i praksis betyr at departementet er klageinstans for vedtakene NOKUT gjør i tilknytning til denne ordningen.
  • NOKUT bør sette ned et utvalg for å utforme en veileder for de sakkyndige. Hensikten er å sørge for en forbedret opplæring av de sakkyndige og å gi et jevnere sammenlikningsgrunnlag mellom norske og utenlandske kvalifikasjoner, uavhengig av land og tidsperiode.

Rapporten er nå oversendt til Kunnskapsdepartementet, som vil se nærmere på anbefalingene de har fått.

– Det er viktig å sikre at kompetansen til arbeidstakere med utenlandsk utdanning kan benyttes i Norge, og derfor vil NOKUT starte arbeidet med å utvikle en veileder, slik det er foreslått. Vi vil også følge opp dialogen med Kunnskapsdepartementet når det gjelder den anbefalte forskriftsreguleringen, avslutter Vinje.

Les rapporten NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring – Veien videre (pdf)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *