Middelalderloftet på Søre Eide i Nore i Numedal blir satt i stand gjennom bevaringsprogrammet for freda bygninger i privat eie. (Foto: Kjell Andresen, Riksantikvaren)

Tilskudd til fredete bygg i 2019

Bevaring: I år fordeler Riksantikvaren rundt 148 millioner kroner til istandsetting av fredete bygg.

I Norge er det rundt 3300 fredete hus som er i privat eie. Det kan være alt fra herregårder til husmannsplasser. Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting.

Les også: Riksantikvaren rendyrkes som direktorat og Hanna Geiran er ny riksantikvar

Viktig bevaringsprogram

Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for fredete bygninger i privat eie kan eierne få støtte til konkrete istandsettingsprosjekter og sikringstiltak etter søknad.

Årets tilskuddsfordeling fra Riksantikvaren er nå klar. Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere.

– Den fredete bygningsarven er en verdifull samfunnsressurs. De private eierne av fredete bygg gjør en stor og viktig innsats for å ta vare på våre felles kulturminner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– God håndverkskompetanse er avgjørende for at vi skal nå målet om at alle fredete bygninger i privat eie skal være satt i stand til et ordinært vedlikeholdsnivå, sier riksantikvar Hanna Geiran, som trekker fram «Oppland-modellen» som et eksempel til etterfølgelse.

«Oppland-modellen»

Oppland har flest fredete bygninger i privat eie (ca. 500) og har et stort behov for gode håndverkere. Bygningsvernrådgivertjenesten i Oppland består av fem godt kvalifiserte fagpersoner som er ansatt ved regionmuseene og jobber utadrettet overfor eiere av verneverdige og fredete bygninger.

Rådgivningstjenesten er gratis inntil ett dagsverk, som stort sett gir rom for befaring og utarbeidelse av tilstandsrapport. Bygningsvernrådgiverordningen finansieres gjennom et spleiselag mellom fylkeskommunen, de enkelte kommunene og museene.

Budsjettfordeling

I år er det Oppland og Hordaland som får de største summene. Begge fylkene får 17 millioner kroner til ulike istandsettingsprosjekter. Trøndelag får 15 millioner kroner, Telemark 14 millioner kroner og Nordland 10,5 millioner kroner. Midlene deles ut med en oppfordring om at også fylkeskommunene gir tilskudd til sine fredete bygninger.

75 prosent av tilskuddene går til fredete bygninger. De resterende 25 prosentene går til fredete kulturmiljøer og andre særlig verdifulle kulturminner, inkludert kystkultur, kulturmiljøer og landskap.

Oversikt over fordelingen av midler i 2019

Tilskuddsmottaker Tildeling 2019
Østfold 8 000 000
Akershus 6 500 000
Oslo, Byantikvaren 3 000 000
Hedmark 4 000 000
Oppland 17 000 000
Buskerud 9 500 000
Vestfold 3 500 000
Telemark 14 000 000
Aust-Agder 5 500 000
Vest-Agder 2 500 000
Rogaland 3 500 000
Hordaland 17 000 000
Sogn og Fjordane 7 500 000
Møre og Romsdal 4 000 000
Trøndelag 15 000 000
Nordland 10 500 000
Troms 5 000 000
Finnmark 5 500 000
Sametinget 7 000 000
Sum fylkene 148 500 000

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *