Anders Frøstrup. (Foto: Dag Solberg)

Timbersaken – ugyldig vedtak om sentral godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) trakk i november 2016 tilbake Timbers sentrale godkjenning etter stedlig tilsyn. Saken har vært mye omtalt i media, og den nærmer seg nå forhåpentligvis en avslutning.

Timber as klaget på vedtaket i desember 2016. Etter mange samtaler mellom partene valgte direktoratet beklageligvis ikke å ta hensyn til klagen, men sendte saken videre til Klagenemnda for sentral godkjenning, der den nå skal opp til behandling.

Les også: Timber as fratatt sentral godkjenning

Ett og samme KS-system i søknad og bruk

Støtte fra BNL og Byggmesterforbundet

De siste månedene er det blitt arbeidet med en utredning for å underbygge klagen juridisk. Utredningen er forfattet av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, og ble oversendt DiBK og Klagenemnda for kort tid siden.

Arbeidet med en slik juridisk betenkning er tidkrevende og svært kostbart, og Timber as ba derfor både BNL og Byggmesterforbundet om økonomisk støtte til formålet. Fra begge fikk vi støtte i form av to ikke ubetydelige beløp, noe vi er svært takknemlig for.

Les også: Fra vondt til verre for Dibk i Timbersaken

 

Vedtaket er ugyldig

Utredningen konkluderer klart og tydelig: Vedtaket om tilbaketrekking av sentral godkjenning for Timber as er ugyldig. Ugyldigheten blir begrunnet i saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil og feil i faktum.

  • Saksbehandlingsfeilene er først og fremst knyttet til at DiBK ikke har etterspurt rutiner Timber hadde, men seinere ble «dømt» for ikke å ha. Sagt på en annen måte: Direktoratet har ikke sørget for at saken var så godt opplyst som mulig før vedtak ble truffet, noe som er et klart brudd på det såkalte undersøkelsesprinsippet i forvaltningen.
  • Feil i faktum følger av bruddet på undersøkelsesprinsippet: Timber as ble dømt for ikke å ha rutiner man faktisk hadde. Dette er rett og slett folkelig sagt feilaktig.
  • Rettsanvendelsesfeilene henger sammen med klare brudd på legalitetsprinsippet, det vil si at alle vedtak i forvaltningen skal ha hjemmel i lov – eller f.eks. i forskrift med hjemmel i lov. Flere vedtak i Timber-saken er basert på henvisninger bare til Veiledning til SAK10, noe som er rettsanvendelsesfeil.

De nevnte tre forholdene er hver for seg klar grunn til å hevde ugyldighet for vedtaket. Her har vi tre grunner.  I tillegg er det andre forhold i vedtaket om tilbaketrekking som blir tilbakevist i utredningen.

 

Omgjør vedtaket

Med utredningen fra Steenstrup Stordrange på plass, bør det være grunn til å forvente at Klagenemnda for sentral godkjenning omgjør vedtaket fra DiBK. Gjør man det, vil det bli mulig å begynne en positiv drøfting i bransjen om innhold og form for ordningen med Sentral godkjenning. Det blir nesten meningsløst om man i stedet må bruke tid, penger og energi på å fremme saken for Sivilombudsmannen.

Les også: Timbersaken – finnes det en løsning?

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *