Den 3. april 2024 avsa Gulating lagmannsrett en ny kjennelse i saken etter instruksene fra Høyesterett. (Illustrasjonsfoto: Norges domstoler)

Vant søksmål om uredelige forlikskrav

Over 400 små virksomheter har blitt saksøkt av HMS Vakten AS. Gulating lagmannsrett fant det bevist at selskapets etablering av krav ved telefonsalg og senere forfølgning disse for domstolen er rettstridig.

Med forretningsmodell om telefonsalg til nyetablerte selskaper og privatpersoner har HMS Vakten AS og deres søsterselskap, Komplett HMS AS, blitt anklaget for å misbruke forliksrådet som et verktøy for å presse kunder til å betale urettmessige krav, skriver Næringslivets sikkerhetsråd.

Les også: Kritisk til tilbydere av fag- og svennebrev

Tilbyr fagbrev og HMS-tjenester til mindre bedrifter

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har bistått i flere av sakene hvor kundene bestred kravet fra HMS Vakten. NSR bistod blant annet med kartleggingsarbeid, som kontaktpunkt til offentlige organer samt bidro direkte inn i rettssaker med formelle skriv på vegne av NSR og dets medlemmer. Det tok flere ankerunder, en helt til Høyesterett, men i den siste saken vant kunden frem på viktige prinsipielle spørsmål til sist.

-NSR har uttrykt dyp bekymring over måten HMS Vakten har valgt å innrette sin forretningsvirksomhet. Det er dokumentert at selskapet har anlagt over 400 forliksklager siden 2019 hvor bedrifter har blitt dratt for forliksrådet i Bergen. NSR kritiserer selskapets forretningsmodell som bedragersk og mener at de misbruker den norske tvisteløsningsordningen for å tvinge kunder til å betale det som i høyden kan betraktes som tvilsomme krav.

«Å kreve inn ubetalte fakturaer og gå i forliksrådet synes å være en stor del av den daglige driften», skrev Hordaland tingrett i dommen i én av sakene.

Har fakturert 30 000 bedrifter

Mørketallene av kunder som har betalt slike krav før saken endte med forliksklage kan være store. Selskapet har selv opplyst at de har sendt nærmere 30 000 fakturaer siden 2019. Våre bekymringer strekker seg videre til hele næringslivet, hvor vi ser en økende trend av bedragerier som undergraver tilliten i det norske samfunnet, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.

I det siste sakskomplekset vant «kunden» frem i tingretten og ble tilkjent sakskostnader uten beløpsbegrensningen i reglene om «småkravprosess» i tvisteloven. HMS Vakten anket dommen fra tingretten til Gulating lagmannsrett hvor HMS Vakten vant frem med kravet om begrenset sakskostnadsansvar. Advokat Daniel-André Hansen fra Advokatfirmaet Thommessen og NSR mente at lagmannsrettens kjennelse var uriktig, og det ble besluttet å anke videre til Høyesterett.

Siden anken gjaldt anke over en kjennelse i såkalt «småkravprosess» var ikke forventningene store om å nå gjennom i Høyesteretts ankeutvalg, men 9. november 2023 avsa Høyesterett en kjennelse hvor de opphevet Gulating lagmannsretts kjennelse, og sendte saken tilbake til lagmannsretten. Samtidig måtte HMS Vakten fullt ut betale kundens saksomkostninger for Høyesterett.

Utnyttet sårbarheter i det norske rettssystemet

Den 3. april 2024 avsa Gulating lagmannsrett en ny kjennelse i saken etter instruksene fra Høyesterett. Denne gangen var det kunden som vant frem, og retten fant det denne gangen klart at HMS Vaktens forretningsmetode – både i etableringen av kravet og den senere forfølgningen av det for domstolen -var uredelig.

Lagmannsretten skriver blant annet:

Lagmannsretten er i utgangspunktet ikke uenig med HMS Vakten i at det er naturlig for næringsdrivende å benytte seg av forliksråd og småkravprosess for å inndrive betalingskrav. Det vil ikke i seg selv være uredelig å forfølge et krav på en slik måte. Dersom fremgangsmåten benyttes i forsøk på å inndrive krav som har oppstått ved uredelige forretningsmetoder, og ved gjennom slik forfølgelse søke å oppnå fraværsdom fra forliksrådet, vil vurderingen likevel kunne stille seg annerledes. Etter lagmannsrettens syn underbygger ovenstående bevisførsel at HMS Vakten har benyttet forliksrådet på en slik måte ved inndrivelsen av kravet.

Når det gjelder den konkrete fremgangsmåten for etableringen av kravet, viser vi til følgende fra kjennelsen:

[Kunden] har riktignok besvart bekreftende på en tekstmelding/ordremelding om bestilling av «Fagbrev – ventilasjon og blikkenslager», men denne ble sendt mens telefonsamtalen mellom Nilssen og selgeren fra HMS Vakten pågikk. Det fremgikk ikke av tekstmeldingen fra HMS Vakten hva produktet «Fagbrev – ventilasjon og blikkenslager» konkret inneholdt. E-posten med leveringsbetingelsene ble også sendt i løpet av samtalen. I en slik situasjon, og hvor selger ved telefonsamtalen venter på en bekreftelse, vil det etter lagmannsrettens oppfatning kunne være svært vanskelig å få full oversikt over hva man svarer «bekreft» på.

Fremgangsmåten lagmannsretten beskriver er ikke ukjent for NSR. Denne har vi også sett brukt i andre uredelige salgsfremstøt. Det er derfor prinsipielt viktig at retten fastslår at dette ikke er redelig forretningsvirksomhet som nyter rettssystemets beskyttelse.

NSRs støtte i saken ble lagt til grunn som bevis, som også refererer til NSRs bidrag direkte inn for Høyesterett i samme sakskompleks.

HMS Vaktens praksis har vakt oppmerksomhet hos flere. Kritikken setter søkelys på at deres praksis potensielt kan utnytte sårbarheter i lovgivningen til egen fordel, og hvordan det setter mindre kunder i en vanskelig posisjon hvor de ofte må akseptere urimelige krav for å unngå kostbare og tidkrevende rettssaker langt hjemmefra.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *