Eit forbod mot fossil gass til oppvarming på byggjeplassar kan kutte utslepp som svarer til CO2 frå 15 000–20 000 fossilbilar i året. (Illustrasjonsfoto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet)

Vil forby fossil gass til byggvarme fra 2025

Miljødirektoratet sender på høring ei forslag om forbud mot bruk av fossil gass til oppvarming på byggeplasser.

– For å nå klimamåla må det gjennomføres tiltak i alle samfunnssektorer, og utfasing av fossil gass til byggvarme ser ut til å være en ganske lavthengende frukt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Frå 2025 eller 2026

Oppføring og rehabilitering av bygg krever ofte oppvarming til for eksempel herding av betong, frostsikring, tørking, fuktfjerning og klargjøring for malearbeider. Bruk av fossil gass til byggvarme gir årlige utslipp på 30–40 000 tonn CO2. Dette tilsvarer årlige utslipp fra 15 000–20 000 fossilbiler.

– Utredningen til Miljødirektoratet viser at det finnes mer klimavennlige alternativer til fossil gass til byggvarme, som elektrisitet, fjernvarme, varmepumper og ulike former for bioenergi. Den ekstra kostnaden ved å ta disse i bruk vil utgjøre en svært liten andel av totalkostnadene for bygget, sier miljødirektør Hambro.

Anmodningsvedtaket som er bakgrunnen for oppdraget, foreslår ikrafttredelse i 2025. I høringen foreslås forbudet å tre i kraft fra 1. juli 2025, alternativt fra 1. januar 2026.

Ønske frå Stortinget

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget i 2023 ba regjeringen utrede og fremme forslag om forbud mot bruk av fossil gass i byggvarme, med mål om at forbudet skal tre i kraft i 2025. Forslaget er også omtalt i regjeringens klimastatus og -plan. Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet oppdraget med å utrede konsekvensene av forbudet og formulere forslag til forskriftsendring. I arbeidet har Miljødirektoratet fått innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Reguleringsmyndigheten for energi.

Forslaget omfatter ikke bruk av fossil gass til oppvarming av bygninger, eller bruk av gass til oppvarming på anleggsplasser for andre konstruksjoner som bruer og veier.

Høringsfristen er 16. august.

Et av mange tiltak

Bygg- og anleggsvirksomhet, inkludert anleggsmaskiner og veitransport, fører til utslipp av 2,1–2,2 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer 4,5 prosent av klimagassutslippene i Norge. Bruk av fossil gass til byggvarme utgjør en liten andel av dette, men forslaget er ett av mange grep som vil redusere de samlede utslippene fra sektoren.

Ulike klimatiltak er iverksatt de siste årene, og Miljødirektoratet jobber med flere oppdrag om virkemidler for å redusere utslippene fra bygge- og anleggsplasser.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *