Årsrapporten for 2022 gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet jobbet i fjor, hvilke tiltak som ble gjennomført og resultatene det ga. (Foto: Arbeidstilsynet)

Fant flere brudd på stedlige tilsyn ifjor

– I 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet til sammen 11 932 tilsyn, der vi fant minst ett brudd i 71 prosent av tilsynene. Dette er en høyere andel brudd enn de siste årene, sier etaten i sin årsrapport.

Etter to år preget av pandemi, var Arbeidstilsynet tilbake i tilnærmet normal drift i 2022. Gjennom blant annet tilsyn, veiledning, søknadsbehandling og markedskontroll har etaten jobbet for at færre skal bli syke, skadet eller utnyttet når de går på jobb.

I dag kom Arbeidstilsynets årsrapport med en samlet oversikt over etatens arbeid og resultater i 2022.

Les også: Ber Arbeidstilsynet slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

Mange flere tilsyn etter to år med pandemi

– Vi kan fortsatt konstatere at arbeidsmiljøtilstanden i Norge jevnt over er god. Men de uforutsigbare årene vi har lagt bak oss, har gjort det viktig for oss å komme tilbake til en normalsituasjon og å være synlig og til stede i arbeidslivet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Andelen stedlige tilsyn økte betraktelig i 2022, etter at smitteverntiltak førte til en nedgang i koronaårene 2020 og 2021. I fjor var 83 prosent av tilsynene Arbeidstilsynet gjennomførte stedlige, noe som nesten er på nivå med 2019. Andelen dokumenttilsyn var på 13 prosent.

I 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet til sammen 11 932 tilsyn, der de fant minst ett brudd i 71 prosent av tilsynene. Dette er en høyere andel brudd enn de siste årene. Andelen tilsyn med mange brudd har også økt. Etaten fant fem eller flere brudd i 26 prosent av tilsynene i 2022, mot 18 prosent i årene 2018–2021.

Andelen tilsyn der Arbeidstilsynet enten har avdekket brudd eller fant det nødvendig å gi reaksjon var høyere enn noen av årene 2018–2021. Om lag 400 flere virksomheter fikk minst én reaksjon etter tilsyn i 2022 enn etter tilsyn i forrige «normalår», i 2019.

– Dette viser at tilstedeværelsen vår er viktig og at vurderingene våre av hvor vi skal føre tilsyn er treffsikre. Jo flere brudd som avdekkes og følges opp med forbedringstiltak, desto større samlet effekt kan vi anta at tilsynene har, sier Trude Vollheim.

Avverget mange arbeidsulykker

Arbeidstilsynet bidro i 2022 til at utsatte virksomheter jobber bedre med å forebygge ulykker. Dette gjorde etaten ved hjelp av blant annet tilsyn, veiledning og regelverksutvikling.

Farlig arbeid i høyden og maskinsikkerhet er temaer som særlig er undersøkt i ulykkesforebyggende tilsyn. Mens Arbeidstilsynet kontrollerte farlig arbeid i høyden i 1959 tilsyn og fant brudd på regelverket i 68 prosent av tilsynene, undersøkte etaten maskinsikkerhet i 1607 tilsyn og fant brudd på reglene i 36 prosent. Arbeidstilsynet stanset også farlig arbeid i 38 prosent av tilsynene med arbeid i høyden.

Arbeidstilsynet gjennomførte 949 tilsyn etter varsel om arbeidsulykker. I 52 prosent av disse tilsynene fant etaten brudd på regelverket.

Arbeidstilsynet nådde ut med informasjon om arbeidsulykker og gode forbygningstiltak gjennom blant annet nettsider, kampanjer, innlegg, kunnskapsrapporter, sosiale medier og media.

Mange tilsyn med a-krim

Arbeidstilsynet bidro med 1791 tilsyn i det tverretatlige a-krimsamarbeidet i 2022. Tilsynene rettes mot aktører som etatene i fellesskap har søkelys på. I a-krim jobbes det bransjeuavhengig ettersom kriminelle aktører flytter aktivitetene mellom flere bransjer. Det ble gjennomført flest tilsyn i bygge- og anleggsvirksomhet, etterfulgt av overnattings- og serveringsvirksomheter.

– I tillegg til å kontrollere og sanksjonere, jobber vi med å bevisstgjøre innkjøpere, forbrukere og arbeidstakere. Slik kan vi begrense useriøse virksomheter sin tilgang til både marked og arbeidskraft, sier Trude Vollheim.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *