Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre besøkte Voldsløkka skole i Oslo da regjeringen presenterte nye krav i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser. (Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Nye seriøsitetskrav i Norgesmodellen

Regjeringen foreslår lovendringer i reglene for offentlige anskaffelser og byggherreforskriften. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.

– Vi vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å stille strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører. I dag presenterer vi de første forslagene om flere og strengere seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser. Vi heier på de seriøse aktørene som det helt klart er flest av. Disse kravene vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også: Drøftet Norgesmodellen med næringsministeren

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. Disse innkjøpene kan utgjøre et attraktivt marked for kriminelle aktører. I Norgesmodellen skal det stilles nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Målet er at det offentliges innkjøpsmakt skal bidra til sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv.

Starter med bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen

Norgesmodellen innføres i faser. Nå sender regjeringen på høring forslag om strengere seriøsitetsbestemmelser i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen som første fase.

– Vi ser at det fortsatt er store utfordringer med sosial dumping og arbeidslivkriminalitet i enkelte bransjer og næringer. Det offentlige har et særskilt ansvar for å fremme seriøsitet i forbindelse med egne anskaffelser, og jeg mener at forslagene vil bidra til nettopp dette, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Andre fase vil konsentrere seg om tiltak for å styrke offentlige oppdragsgiveres kontraktsoppfølging og styrke bruken av digitale virkemidler i offentlige anskaffelser.

Konkret sendes følgende forslag nå ut på høring:

Endringer i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften
Offentlig oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

Endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
Offentlig oppdragsgiver vil få plikt til å innta kontraktsvilkår om etterlevelse av reglene om lovlige tilknytningsformer, obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort.

Endringer i byggherreforskriften
Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og krav til kontraktsvilkår om dette.

I begge bransjer er andelen utenlandske arbeidstakerne og arbeidstakere med innvandrerbakgrunn høy. Det fører også til språkproblemer, som gir større risiko for ulykker og skader, og større sannsynlighet for at helt fundamentale arbeidstakerrettigheter ikke blir ivaretatt.

– Det er avdekket underbetaling av utenlandske arbeidstakere i bygge- og anleggsnæringen, og vi vet at det forekommer i store offentlige anleggsprosjekter. I tillegg har myndighetene avdekket en rekke tilfeller av ulovlige lønns- og arbeidsvilkår i renholdsbransjen. Dette vil regjeringen ha en slutt på, sier Mjøs Persen.

Neste steg: Bedre oppfølging og tydeligere veiledning

Forslagene regjeringen legger frem i dag er første steg. Regjeringen ønsker i neste fase at oppdragsgiverne må forbedre oppfølgingen av sine kontrakter. I tillegg er det behov for å styrke bruken av digitale virkemidler.

– Hvis oppdragsgivere stiller strenge seriøsitetskrav, men ikke følger opp leverandørene, kan oppdragsgivere risikere å inngå kontrakter med useriøse leverandører. Derfor vil vi i neste omgang både se på tydeligere veiledning, bedre digitale virkemidler og sterkere kontrollmekanismer, sier Vestre.

Det arbeides videre med en rekke tiltak, i tett samarbeid med partene. Regjeringen skal blant annet klargjøre krav til kontroll i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Det vil vurderes om offentlige oppdragsgivere bør har rett til revisjon, samt utvidelse av oppdragsgivers oppsigelsesrett i tilfeller der leverandører bryter seriøsitetsbestemmelsene. Det skal også utarbeides «beste praksis» for kontraksoppfølging. Kunnskapsministeren vurderer i tillegg nye krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Full gjennomgang av anskaffelsesregelverket

Regjeringen vil også revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Et nytt lovutvalg som ble nedsatt 4. november har fått i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *