De vedtatte endringene i teknisk forskrift handler om klimagassregnskap. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Nye miljø- og energikrav i TEK og SAK

Regjeringen har vedtatt endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift og tilhørende endringer i byggesaksforskriften.

Endringene vil bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg, skriver Kommunal- og distriktsdepartementet.

Klimaregnskap og kartlegging

Bygg og anlegg står for rundt 15 prosent av klimagassutslippene i Norge, og er den største kilden til avfall her i landet. Næringen er derfor viktig for at vi skal nå klima- og miljømålene.

–Vi innfører no krav om at nye bygg skal byggast slik at dei seinare kan demonterast, og at materialar skal bli kartlagde for ombruk ved større arbeid i eksisterande bygg. Vi aukar òg kravet til sortering av avfall på byggeplass frå 60 til 70 prosent, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Regjeringen innfører også krav om klimagassrekneskap for boligblokker og yrkesbygg.

–Hurdalsplattforma slår fast at vi må skjerpe krava til byggenæringa. Samtidig er det også eit mål å halde byggekostnadane så låge som mogleg. Vi set no i gang eit arbeid med å vurdere aktuelle verkemiddel for å balansere desse omsyna, seier Gjelsvik.

I tillegg omfatter endringene forenklinger og presisering av energireglene på noen områder.

Endringene gjelder fra 1. juli 2022, med en overgangsperiode på et år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *