Usikret bordsag under et nylig tilsyn. (Foto: Arbeidstilsynet)

Stanset 200 byggeplasser i ny storaksjon

Arbeidstilsynet gjennomførte nesten 400 kontroller på byggeplasser i de to siste ukene i september: Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeidet stanset.

Årsaken til påleggene om byggestopp var i stor grad usikret arbeid i høyden eller bruk av sag uten vern. Nesten 140 virksomheter kan nå risikere overtredelsesgebyr, skriver Arbeidstilsynet i dag.

Les også: Mener at overtredelsesgebyr virker

Stanset mange byggeplasser

Aksjonen var et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere antall fallulykker og redusere antall skader på fingre og hender i bygg- og anleggsnæringen.

Arbeidstilsynet stanser arbeidet når det er overhengende fare for liv og helse. I hele ni av ti tilsyn der arbeid ble stanset, var årsaken uforsvarlig arbeid i høyden. Manglende verneutstyr på sag var årsak til stans i tre av ti tilsyn. I noen tilsyn var begge disse forholdene årsak til stans.

– Dette er ikke godt nok. Å utsette arbeidstakerne for farlig arbeid i høyden og arbeid med sag der verneinnretningene er fjernet, må få konsekvenser. Derfor har vi økt bruken av overtredelsesgebyr, og vi håper det vil føre til at flere gjør tiltak som styrker sikkerheten til arbeidstakerne, også før vi kommer, sier Stig Magnar Løvås, aktivitetsansvarlig for bygg og anlegg i Arbeidstilsynet.

Usikret stige på byggeplass. (Foto: Arbeidstilsynet)

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsvarende aksjon i mai. Andelen som ble stanset er den samme nå i høst som den var i vår. Andelen overtredelsesgebyr som vurderes er litt lavere. Det er imidlertid ikke grunnlag for å tolke det som en positiv utvikling. Dårlig vær i deler av aksjonsperioden førte til at det flere steder ikke pågikk arbeid i høyden da inspektørene kom på tilsyn.

Mest farlig arbeid i høyden

Farlig arbeid i høyden er årsak til nesten 70 prosent av overtredelsesgebyrene Arbeidstilsynet vurderer å gi etter aksjonen i september. Manglende vern på sag er årsak i mer enn 30 prosent av tilfellene, og mangel på gyldig HMS-kort årsak i nesten 50 prosent av tilfellene. Dette innebærer at det også ble avdekket flere typer brudd som gir grunnlag for overtredelsesgebyr i en del av tilsynene.

– Dette betyr at noen av virksomhetene har alvorlig sikkerhetssvikt på flere vesentlige områder som bransjen selv vet er viktig å ha på stell, sier Løvås.

Noen virksomheter setter opp forholdsvis store hytter uten at skikkelig stillas eller andre tiltak er på plass. Og arbeidstakerne har ikke tilgang på spise- eller toalettfasiliteter i rimelig nærhet

 

Vil ha færre fallulykker

Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsulykker med alvorlig personskader viser at fall er den typen ulykker som fører til flest skader og dødsfall i bygge- og anleggsnæringen.

Dette er en hovedårsak til at Arbeidstilsynet i 2017 og 2018 har gjennomført to slike nasjonale aksjoner i året. I tillegg gjøres mange tilsyn med dette temaet resten av året.

– Arbeidstilsynet bruker betydelige ressurser for å styrke sikkerheten ved arbeid i høyden og bidra til bedre forebygging av fallulykker. Det skal vi fortsette med, og vi forventer at alle aktørene i bransjen tar tak i dette. Mange aktører jobber godt og seriøst med det forebyggende arbeidet. Men det er fortsatt et stort forbedringspotensial i deler av bransjen, sier Løvås.

Arbeidstilsynet erfarer også at mange skader seg ved bruk av sag, og typiske skader er at man mister en eller flere fingre. I aksjonene i 2018 har derfor Arbeidstilsynet i tillegg til å kontrollere om arbeid i høyden ble utført på en sikker måte også kontrollert om sager som brukes hadde påmontert vern og spaltekniv.

Overtredelsesgebyr har effekt

Selv om hovedinntrykket fra aksjonen er at det ikke er bedring, var det noen positive forhold å finne. Noen aktører som har fått overtredelsesgebyr tidligere hadde nå alt på stell. I enkelte områder, der noen virksomheter tidligere hadde hatt tilsyn som medførte overtredelses­gebyr, hadde også andre aktører i samme område nå sørget for at arbeid i høyden og bruk av sag foregikk på en sikker måte.

– Det tyder på at bruken av overtredelsesgebyr virker preventivt og har en positiv effekt på tilstanden i arbeidslivet, sier Løvås.

Arbeidstilsynet har hatt mulighet til å gi overtredelsesgebyr siden 2014 og gir slike gebyrer i stadig større grad. (Foto: Arbeidstilsynet)

Så langt i år har Arbeidstilsynet gitt overtredelsesgebyrer for 15,2 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden. Oftest dreier dette seg om usikret arbeid i høyden og feil og mangler på stillas. Det høyeste gebyret så langt var på 300 000 kroner for slike brudd på regelverket.

For brudd på HMS-kortplikten alene er det fattet 144 vedtak om overtredelsesgebyr så langt i 2018. Det har resultert i gebyrer for om lag 2,1 millioner kroner til virksomheter som har manglet HMS-kort. Dette er gebyrer det burde være billig for virksomhetene å unngå gjennom å sørge for at alle i virksomheten som skal ha HMS-kort har gyldig kort.

Typiske funn i tilsynene:

  • Manglende rekkverk og enderekkverk er en gjenganger
  • Sikkerhetsmangler ved atkomst og forankring
  • Ulike mangler ved stillas
  • Manglende sikring i gavl
  • Manglende sikring i utsparinger
  • Usikret arbeid i forbindelse med tekking av tak
  • Stiger er ikke sikret i toppen
  • Lift er ikke kontrollert av arbeidsgiver og mangler bruksgodkjenning
  • Sager som brukes mangler spaltekniv og vern
  • Arbeidstakerne har ikke HMS-kort, eller kortet de har er ikke gyldig

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *