Forslaget vil i praksis innebære at boligblokker (over 1000 m2) må ha energifleksibel romoppvarming. (Foto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Vil skjerpe energiforsyningskravet

Høring: Direktoratet for byggkvalitet foreslår endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskravet i bygg over tusen m².

Forslaget nå ute på høring med frist 20. april 2018.

Bygg over tusen m²

Forslaget gjelder endring i § 14-4 andre ledd.

Bakgrunnen for endringene er at nye energikrav trådte i kraft 1.1.2016 med ett års overgangstid til 1.1.2017. Stortinget har ved flere anledninger drøftet om dagens krav i tilstrekkelig grad sikrer energifleksibel oppvarming, og i mai 2016 fattet man to anmodningsvedtak. Høringen følger nå opp disse vedtakene.

Stortinget ba da regjeringen om å innføre krav om at 60 prosent av netto varmebehov for bygg over arealgrensen på 1 000 m2 dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.

Konkret foreslås det nå å skjerpe kravet til energifleksible varmesystemer. Forslaget sikrer i større grad energifleksibel oppvarming i store bygg, noe som gir økt fleksibilitet i energisystemet og for byggeier.

Skjerper mer

Det tas sikte på å fastsette nye regler i 2018 med ikrafttreden senest 1. januar 2019. Det foreslås samtidig en overgangsperiode på et halvt år.

I høringsnotatet foreslås det å følge opp anmodningsvedtakene gjennom å skjerpe dagens krav til energifleksible varmesystemer. Konkret foreslås det å forskriftsfeste at bygninger over 1000 m2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystem som dekker minimum 80 prosent av normert netto varmebehov.

Dette er en «oppjustering» fra minimum 60 prosent som er angitt i forskriftsveileder, og innebærer at hovedinnretningen i energiforsyningskravet opprettholdes.

Kravet på 80 prosent vil i praksis innebære at boligblokker (over 1000 m2) må ha energifleksibel romoppvarming. For mindre deler av varmebehovet kan det velges andre løsninger der det er hensiktsmessig. For eksempel kan ventilasjonsvarme eller enkelte rom holdes utenfor det energifleksible systemet.

Forslaget legger til rette for oppvarmingsløsninger som fjernvarme, varmepumper og bioenergi.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *