Arnhild Dordi Gjønnes er advokat og leder for offentlige anskaffelser i NHO.

Hva betyr nye regler for offentlig innkjøp for din bedrift?

Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2017. NHOs advokat Arnhild Dordi Gjønnes oppsummerer endringene i denne artikkelen.

Forrige uke kom regjeringen med nye og endrede regler til offentlige anskaffelser. Én av endringene var at terskelverdien blir hevet fra dagens 500 000 kroner, til 1,1 millioner kroner. Og til 6,3 millioner for helse og omsorgstjenester. Terskelverdier er beløpsgrenser som angir når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse.

Både BNL og NHO mener denne endringen er en forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter.

– Dette er bekymringsfullt fordi det vil ramme mange håndverksbedrifter som satser på fagkompetanse og lærlinger. Så mye som 2/3 av anskaffelseskontraktene vil bli berørt, sier Jon Sandnes i BNL.

NHO er også skeptisk

– Nå må småbedriftene selv oppsøke offentlige myndigheter og fortelle hvor fortreffelige de er – i stedet for at planlagte innkjøp kunngjøres. Det er ikke forenkling, men en forverring, sier NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild D. Gjønnes.

Det er også flere endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Nedenfor har NHO laget en oversikt over hvilken betydning endringene kan ha for bedriftene, med Gjønnes’ kommentarer.

Mange kunngjøringer i Doffin forsvinner

Den største endringen i regelverket er at kunngjøring i Doffin forsvinner for kontrakter under 1,1 mill for kjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggskontrakter.

For helse og omsorgskontrakter blir kunngjøringsplikten 6,3 mill kroner.

– Kunngjøringer av kontrakter i Doffin fra 500.000 kroner har vært bautasteinen i norsk anskaffelsesrett. Den har vært pillaren for åpenhet og forutsigbarhet for norske småbedrifter. Igjen står vi med et krav til grunnleggende konkurranse og likebehandling, og at det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført. Det vil kunne bli en tilfeldighet hvem som får delta i disse konkurransene.

– Leverandører må være oppmerksom på at kontrakter under disse terskelverdier som hovedregel ikke blir lyst ut i Doffin. Leverandører må derfor kontakte innkjøpere, herunder stat, kommune, fylkeskommuner , direktorater, sykehus og andre offentlige etater for å markedsføre sin tjenester og varer. Samtidig må leverandørene gjøre de offentlige etatene oppmerksom på at man ønsker å være med i en fremtidig konkurranse. Den offentlige innkjøperen har ikke noe krav på seg om å følge opp en slik henvendelse.

 

Forståelse og praktisering av regelverket

På en rekke områder vil det nye regelverket by på tvil og utfordringer. Dette vil gjelde i stor grad innenfor det nasjonale området der det nå ikke vil være et prosedyreregelverk å forholde seg til.

Praksis fra KOFA og domstolen vil derfor, særlig på dette området, bli en viktig kilde til hvordan anskaffelsen skal kunne utformes og forstås.

Ny prosedyre som tillater forhandlinger i åpen og begrenset konkurranse

En av de mer kontroversielle endringene for nasjonale anskaffelser er at det er besluttet å fjerne forhandlingsforbudet. Det betyr at en oppdragsgiver kan forhandle med alle leverandører i begge typer konkurranse.

Det følger av regelverket at oppdragsgiver i anskaffelsesdokumentene skal opplyse om det planlegges å gjennomføre denne type forhandlinger med leverandørene. Oppdragsgiver skal likevel først etter tilbudsfristens utløp beslutte om det skal føres forhandlinger med leverandøren.

– NHO har vært imot denne prosedyren, da vi mener at forutsigbarheten i konkurransen forsvinner og tilfeldighetene blir rådende. Det kan skje at det bare blir én som får anledning til å forhandle med oppdragsgiver. Hvordan skal da de øvrige leverandører kunne være sikre på at likebehandlingsprinsippet blir fulgt?

Forhandlingsforbudet i åpne og begrensede anbudskonkurranser over EØS-terskelvei består som i dag, dog med større muligheter for å foreta avklaringer. Dette var NHOs forslag også for nasjonale anskaffelser.

Egenerklæringsskjema er den største forenklingen

Den mest praktiske forenklingen og endringen for leverandører vil trolig være innføringen av et krav til bruk av egenerklæringsskjema som et foreløpig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier over EØS-terskelverdier.

Dette skjemaet kan også benyttes for nasjonale anskaffelser, men da er det ingen obligatorisk plikt, men opp til oppdragsgiver selv. Oppdragsgiver vil likevel til enhver tid kunne kreve at den faktiske dokumentasjonen skal oversendes for å se om dokumentasjonskravene er oppfylt. Leverandører bør derfor ha dokumentasjonen klar dersom en slik forespørsel skulle komme.

Avvisningsregler

Avvisningsreglene omfatter avvisning på grunn av forhold ved leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene og tilbud, dersom tilbudet for eksempel ikke kan anses bindende, inneholder vesentlige avvik eller ikke oppfyller sosiale kriterier som er satt.

De nye reglene gir oppdragsgiver økt adgang til å be leverandørene ettersende dokumentasjon der opplysninger eller dokumentasjon fremstår som mangelfulle. Dette er en oppmyking som sikrer at man slipper å avvise leverandører som bare «glemmer» et dokument eller en manglende utfylling i tilbudet. Som leverandør må man fortsatt kontrollere tilbudet før det sendes, slik at man har besvart alle punkter i konkurransegrunnlaget.

Innovasjon

EU-regelverket har lagt til rette for mer innovasjon i offentlige anskaffelser. En egen prosedyre om innovasjonspartnerskap er utarbeidet.

Endringer som tillates i inngåtte kontrakter

Det er innført regler som gir oppdragsgiver anledning til å foreta endringer i inngåtte kontrakter uten å gjennomføre en ny konkurranse. Anskaffelsens overordnede karakter kan ikke bli endret som et resultat av endringen. Nøvendige tilleggsleveranser, endringer på grunn av en uforutsett hendelse og på grunn av konkurs er noen eksempler som kan nevnes.

Oppsigelse av kontrakter

Oppdragsgiver vil ha rett til å si opp en inngått kontrakt dersom det viser seg at leverandøren skulle ha vært avvist på grunn av straffbare forhold.

Elektronisk innlevering av tilbud

Hovedregelen vil være at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk. Dette gjelder over EØS-terskelverdi, men vil gi en klar forenklingsgevinst også dersom det tas i bruk for nasjonale anskaffelser.

Lærlingeordning

Ny lov om offentlige anskaffelser omhandler oppdragsgivers plikt til å stille krav om bruk av lærlinger. Denne plikten vil omfatte norske som utenlandske foretak.  Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser er nå ute på høring med en høringsfrist 16. oktober. NHO skal uttale seg om saken. Kom gjerne med innspill til vedlagte epost.

Informasjon om regelverket

NHOs regionkontorer vil arrangere informasjonsmøter hvor  innholdet i endringene i regelverket vil bli belyst. Følg med, ta kontakt med ditt regionkontor eller kontakt arnhild.d.gjonnes@nho.no for å få vite når du kan delta på informasjonsmøte i ditt distrikt.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *