(Illustrasjonsfoto: Velux)

Er ditt prisoverslag bindende?

Kundene innhenter ofte pristilbud fra flere når de skal kjøpe håndverkertjenester. Da gir mange et prisoverslag istedenfor et bindende pristilbud…

Men hvor bindende er dette prisoverslaget?

Praktisk problemstilling

I en stadig hardere konkurranse om oppussings- eller ombyggingsoppdrag er det ikke uvanlig at håndverkere gir et lavt prisoverslag for å få tilslag på jobben. Samtidig krever håndverkeren at arbeidet skal betales etter medgått tid. Dette sikrer håndverkeren full betaling for arbeidet.
k
Oppgjørsformen er ikke urimelig, ettersom kunden slipper risikopåslag, og kun betaler for den jobben som faktisk blir gjort. I mange tilfeller er imidlertid prisoverslaget viktig for kundens beslutning om hvorvidt hun skal gjennomføre oppdraget eller ikke.
k
Dersom kunden har et stramt budsjett, eller hvis oppdraget har begrenset verdi for kunden, vil derfor avvik fra prisoverslaget kunne være urimelig. Hvem har ansvaret for slik prisoverskridelse – kunden eller håndverkeren?

Håndverkertjenestelovens bestemmelser om fastsetting av prisen

Håndverkertjenesteloven § 32 fastslår at prisen i de tilfellene hvor håndverkeren har gitt et prisoverslag, ikke skal overstige prisanslaget vesentlig, og uansett ikke med mer enn 15 prosent.
k
Dette innebærer at håndverkeren og kunden deler risikoen for prisoverslaget ved at kunden dekker overslaget inntil maksimalt 15 prosent, mens håndverkeren må dekke den øvrige prisoverskridelsen.
k
Denne risikodelingen kan imidlertid settes til side dersom partene på forhånd uttrykkelig har avtalt et annet maksimalbeløp, eller dersom kunden har bestilt endringer som har medført et pristillegg. Hvis kunden har bestilt endringer, kommer naturligvis endringene i tillegg til det kunden skal betale for det hun opprinnelig hadde bestilt.

 

Klar og skriftlig dokumentasjon

I begge tilfeller er det viktig med skriftlig dokumentasjon på hvilken grense som er avtalt, og hvilke endringer kunden har bestilt. For å skille endringer fra kontraktsarbeid er det også svært viktig at kontrakten har en klar beskrivelse av hvilke arbeider som inngår i kontrakten.
k
Vi understreker at skriftlighet ikke alltid er tilstrekkelig, dersom den skriftlige avtalen er uklar. Alle vil derfor etter vårt skjønn være tjent med at avtaler om maksimalpris og pris på endringsarbeider er helt klare.
k
Vi kommer ofte over avtaler som er uklare tilsynelatende fordi kunde og håndverker har hatt et så sterkt ønske om å inngå kontrakt at man ikke har ønsket å avklare uenigheter på forhånd. I andre tilfeller har vi sett tilbud som, bevisst eller ubevisst, har vært uklare fra håndverkeren.
k
Vi vil advare mot en slik praksis. Alle vil alltid være tjent med å løse opp i uklarhet på forhånd, simpelthen fordi ingen av partene har pådratt seg store kostnader før oppstart.  Slik uklarhet vil oftest gå ut over håndverkeren.

Hva er et prisoverslag?

Et prisoverslag er i følge Høyesteretts praksis nærmest en hvilken som helst prisopplysning, med sjeldne unntak for prisopplysninger som forbrukeren ikke med rimelighet kan basere en forventning om hva jobben vil koste på.
k
Prisoverslaget krever heller ingen aksept fra forbrukeren, og reglene om prisoverslag gjelder uavhengig av når prisoverslaget er gitt – også prisoverslag gitt underveis under utførelsen vil kunne være å anse som et prisoverslag.
k
Det er imidlertid viktig å ha klarhet i hva prisoverslaget omfatter – arbeider som ikke inngår i prisoverslaget vil ikke være gjenstand for kostnadsbegrensning. Et eksempel på hva prisoverslaget omfatter, er tilfeller hvor håndverkeren leverer et budsjett med flere poster, hvor enkelte av postene er satt til null, men hvor det er en sluttsum i budsjettet. I slike tilfeller vil prisoverslaget også omfatte de postene som er satt til null.
k
Håndverkere må derfor være svært nøye med å slette poster som ikke inngår i prisoverslaget fullstendig.
k
Høyesterett har uttalt at en entreprenør som ikke kan gi et realistisk prisoverslag enten bør avstå fra å gi et prisoverslag, eller ta forbehold om at «overslaget er ekstra usikkert».
k
Virkeadvokatene oppfordrer til det samme.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *