- I mindre byggesaker er arbeidet ofte ikke standardisert, og det kan være uklart hvor stort arbeidsomfanget kommer til å bli, skriver Edler. (Foto: Bing Hodneland)

Er et prisoverslag bindende for en forbruker?

Mange tvister i byggebransjen er knyttet til prisen som skal betales for det utførte arbeid. Uklare prisoverslag fra entreprenører til forbrukere, er en av årsakene til dette.

Fastsetting av prisen

I utgangspunktet er det avtalefrihet, og partene i en byggesak står fritt til å avtale den pris de ønsker eller hvordan vederlagets størrelse skal beregnes. I forbrukerforhold følger det imidlertid visse begrensninger i både bustadsoppføringslova og håndverkertjenesteloven.

Bustadsoppføringslova gjelder ved oppføring av nye boliger/ferieboliger og ved store påbygg eller totalrehabiliteringer. Håndverkertjenesteloven gjelder for mindre ombygninger og ved tjenester som reparasjon, vedlikehold og installasjoner. Felles for begge lovene er at de har ufravikelige regler som skal beskytte forbrukeren. Det kan derfor ikke avtales vilkår som stiller forbrukeren dårligere enn det som følger av loven.

Dersom prisen ikke følger av avtalen, skal den gjenspeile en rimelig pris for det som er vanlig for tilsvarende tjenester. Dette kan ofte være vanskelig å fastsette og i mange tilfeller gis det derfor enten et tilbud eller et prisoverslag.

Prisoverslag

I mindre byggesaker er arbeidet ofte ikke standardisert, og det kan være uklart hvor stort arbeidsomfanget kommer til å bli. Det er derfor ikke ønskelig å avtale en fast pris og det er i slike tilfeller ikke noe i veien for at det avtales at arbeidene skal skje etter regning, med oppgitte timepriser og påslagsprosent på materiell.

For å få oversikt over kostnader, både for forbrukeren og for entreprenøren, er det imidlertid også ved regningsarbeid en fordel å vurdere totale kostnader ved de avtalte arbeider. Entreprenøren kan i slike tilfeller gi opplysninger om kostnader og priser, som kan betegnes som prisantydning, prisoverslag, budsjettpris o.l.

Dersom det til slutt viser seg at betalingskravet fra entreprenøren blir høyere enn tidligere opplysninger, blir spørsmålet hvilken rettslig betydning prisopplysningene vil få.

 

Når foreligger det bindende prisoverslag?

Ved vurderingen av om prisoverslaget er bindende, vil det blant annet ha betydning om overslaget er gitt muntlig eller skriftlig, i hvilken grad arbeidets omfang har vært avklart ved prisangivelsen og partenes holdning under arbeidets utføring.

Det er viktig å presisere at det er entreprenøren som har bevisbyrden for at det kun foreligger et uforpliktende overslag.

Det vil naturlig nok være større usikkerhet knyttet til muntlige avtaler, men det kan også være uklart hva som har vært intensjonen bak et skriftlig tilbud.

Forbehold og presiseringer vil ha stor betydning når det skal klarlegges hva som er avtalt. I følge rettspraksis skal entreprenøren ikke bindes av «en pris han selv uttrykkelig har skrevet ikke er et bindende prisoverslag».

Ordlyden og grunnlaget som angir hva oppdraget omfatter er også sentral. For eksempel er det ikke gitt at «snekkerarbeider» omfatter «murarbeider». Dersom grunnlaget er veldig uklart, trekker dette i retning av at prisoverslaget ikke er bindende. Er det derimot klart definert hva som skal gjøres, er det mye som tilsier at overslaget er bindende.

Hvordan partene har forholdt seg i ettertid, vil også bli tillagt vekt. Har entreprenøren fakturert i samsvar med prisoverslaget, vil det kunne tilsi at overslaget er bindende. På den andre side kan avvikende fakturering og betaling tillegges vekt i motsatt retning.

Videre kan partene ha inngått nye avtaler underveis, som kan ha betydning for forståelsen av den ført angitte prisangivelsen.

Det presiseres at det stort sett vil bli lagt til grunn at en prisopplysning i en kontraktssituasjon er bindende! Det kreves sterke bevis for det motsatte.  Entreprenører bør derfor være forsiktige med å benytte formuleringer som budsjettpris og kostnadsramme o.l., siden dette fort vil bli tolket som et forpliktende prisoverslag.

Virkningene av bindende prisoverslag

Et bindende prisoverslag fastsetter grenser for hva entreprenøren kan kreve for de avtalte arbeider. Dette overslaget skal ikke overstiges vesentlig og uansett er det lovregulert en maksimal grense på 15 % overskridelse.

Det finnes imidlertid enkelte unntak fra ovennevnte regel. Det kan eksempelvis kreves pristillegg dersom omfanget på arbeidet utvides fra det som opprinnelig var avtalt, eller dersom kostnadene skyldes forhold på forbrukerens side. Også her er det viktig med klarhet og forutberegnelighet, og det anbefales derfor at utvidelse eller tillegg presiseres skriftlig.

Viktig med klarhet

For å unngå tvister er det best om partene ved avtaleinngåelsen klargjør om

det er gitt bindende prisoverslag eller ikke for forbrukeren. Ettersom det er entreprenøren som har bevisbyrden, er det viktig med skriftlig presisering dersom en opplysning om pris ikke skal anses som et bindende prisoverslag.

 

Artikkel er skrevet av advokat Jarle Edler i Bing Hodneland advokatselskap DA. Den sto først på trykk på Hegnar Online.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *