Bredt lavenergisamarbeid uten penger

To landsforeninger og fem offentlige institusjoner undertegnet fredag en avtale om et langsiktig samarbeid som skal gi reduserte klimautslipp og lavere energibehov. Lavenergiprogrammet skal i hovedsak drive formidling av informasjon og kunnskap. Det har ikke penger til å støtte enkeltprosjekter.

Programmet slår fast at det er et betydelig potensial for energieffektivisering og energiomlegging i bygg, anleggs- og eiendomsnæringen. Byggsektoren står i dag for 40 prosent av energibruken. Med effektive virkemidler bør det på noe sikt kunne spares 5- 7 TWh, lyder et av lavenergiprogrammets siktemål.

Enova som er en av samarbeidspartnerne, kunne på pressekonferansen fredag opplyse at det er oppnådd en innsparing som tilsvarer 1,7 TWh gjennom støtte på 450 millioner til prosjekter i byggenæringen.

Et annet viktig mål er at norsk byggenæring utvikles til å bli Europas beste på lavenergi.

Programmets hovedatsing er informasjonsformidling og kunnskapsutvikling. Det skal drive opplæring og etterutdanning av næringens ansatte, og bevisstgjøre og lære opp eiere brukere av bygg om energieffektivisering og -omlegging.

Gode forbilder
I programerklæringen slås det videre fast at programmet skal stimulere til at det etableres forbildeprosjekter. Som eksempel nevnes prosjekter som viser hvordan man kan tilpasse eksisterende bebyggelse til nye energikrav uten å gå på akkord med byggeskikk, miljø og kvalitet.
Det gjøres imidlertid klart at programmet ikke «i utgangspunktet» har økonomiske midler til å støtte enkeltprosjekter.

Spleiselag
Det offentlige og næringen skal spleise på kostnadene til programmet. Hovedprisnsippet et at næringen skal bidra med like mye i egeninnsats som det offentlige bidrar med i kroner.

Programmet etableres med et sekretariat på to personer.

Følgende er med i samarbeidet: Byggenæringens Landsforening, Arkitektbedriftene, Enova, Husbanken, Staten Bygningstekniske etat og NVE.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *