– Vi har byggetillatelse

– Vi søkte om byggetillatelse for enkle tiltak og hørte ikke noe på tre uker. Da sier plan- og bygningsloven at vi har fått tillatelse, sier daglig leder Terje Taraldset i 3T Bygg.
Ulovlig bygging i to år mener Plan og bygningsetaten i Oslo kommune.

Tre dager etter fristens utløp mottok firmaet Plan- og bygningsetatens vedtak om omgjøring til ordinær søknad, men da mente utbygger at tillatelse allerede var gitt og startet byggingen.

Stanset i juni
Tre tomannsboliger i Stovnerveien i Oslo er kjernen i en strid som har pågått siden 2005 mellom Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune på den ene siden og byggefirmaet 3T Bygg i Flateby på den andre. Selv om 3T Bygg har forholdt seg til at de har en byggetillatelse, har de likevel svart på henvendelser fra Plan- og bygningsetaten om supplerende opplysninger om prosjektet.
– Samme dagen som jeg dro på ferie 26. juni i år, var etaten på befaring og stanset byggeplassen. Den varslet samtidig om tvangsmulkt på 300.000 kroner om arbeidet ikke ble stanset. Jeg lot mine ansatte gjøre nødvendig sikringsarbeider for å forhindre personskade eller skade på bygninger, slik plan- og bygningsloven gir anledning til. 4. juli var etaten tilbake og ga ny stoppordre og varsel om 500.000 i tvangsmulkt.
Etter at sikringsarbeidene ble sluttført, har det ikke vært utført arbeid på byggeplassen. Stansen innebærer at 10 ansatte kan bli permittert, om ikke saken har endret seg etter at Byggmesteren gikk i trykken, se våre nettsider. 3T Bygg hadde nylig avsluttet et hytteprosjekt og skulle bruke alle ansatte i tiden fram til neste prosjektstart i oktober, til å sluttføre arbeidene på de gjenværende to tomannsboligene i Stovnerveien.

Feil lovtolking
– Jeg søkte om byggetillatelse for enkle tiltak etter paragraf 95B i plan- og bygningsloven, og der heter det at tillatelse er gitt om ikke kommunen har svart på søknaden innen den lovbestemte fristen på tre uker. I dette tilfelle kom svaret tre dager etter fristens utløp, og da har vi fått tillatelse, påpeker Terje Taraldset.
Det ble sendt inn to søknader for henholdsvis en tomannsbolig og to tomannsboliger på den samme eiendommen. Begge søknadene har hele veien fått samme behandling og omtales i det videre under ett.
Det er plan- og bygningslovens paragraf 95 som altså har fått en egen tilføyelse om enkle tiltak i paragraf 95B. Her heter det at søknad om enkle tiltak skal avgjøres innen tre uker. Det er ikke anført i loven noen grense for hvor stort et enkelt tiltak kan være, men bestemte kriterier skal være oppfylt for at en byggesak skal kunne defineres som ”Enkle tiltak” etter loven.
Kriteriene for tiltaket det søkes om er at tiltaket skal være i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningsloven. Det skal ikke være protester fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelser, samtykker og uttalelser fra annen myndighet skal det ikke være nødvendig å innhente, eller de skal være innhentet på forhånd.

Ingen feil
– I de brevene vi har fått fra Plan- og bygningsetaten om denne saken, så har de aldri påvist at vi har gjort noen feil. Den tilleggsinformasjonen etaten etterlyste i sitt brev 20. oktober i 2005, besvarte vi 17. november samme år, altså innenfor svarfristen på 30 dager. Likevel presterer etaten å påstå at nødvendig tilleggsmateriale ikke er levert innen fristen fordi de ikke er fornøyd med vårt svar på tre av de ni punktene de ba om tilleggsopplysninger til.
Det er en lettere frustrert byggmester som gir sin versjon av en byggesak som har kjørt seg fast i et lov- og regelverk som tolkes forskjellig.

Mangelfull stoppordre
Allerede i sitt svarbrev i september 2005 til 3T Byggs varsling om at de startet opp byggingen, gjorde Plan- og bygningsetaten oppmerksom på at arbeidene kunne bli krevd stanset. Likevel gikk det altså ett år og ni måneder før de ga stoppordre, til tross for at de visste at byggingen fortsatte.
Da stoppordren kom, var det i håndskrevet form på et av etatens brevark.
– Stoppordren manglet en begrunnelse og den manglet en henvisning til relevante lovhjemler i plan- og bygningsloven, påpeker Terje Taraldset.
Den fire linjers stoppordreren ble overlevert en av de ansatte på byggeplassen, etter at de to kontrollørene fra kommunen hadde dukket opp uanmeldt, og uten nødvendig verneutstyr for å ferdes på en byggeplass. Til tross for at det ble benyttet et brevark der ”STOPPORDRE” var skrevet inn på forhånd, var det heller ingen informasjon om klageadgang eller klagefrist.

Positive naboer
En forutsetning for å kunne bruke søknad om enkle tittak, er at det ikke er kommet protester fra naboene.
– Her har det vært meget positive naboer på alle kanter, forteller Taraldset. På eiendommen sto det en klynge svært høye trær som ga skygge på flere av naboeiendommene. De berørt naboene var derfor glade for at trærne skulle bort. Mønehøyden på husene vi har bygget her åpner for utsikt fra naboene i overkant av eiendommen, noe de ikke hadde tidligere.
Terje Taraldset forteller at han har gått tre runder med naboene for at Plan- og bygningsetaten skulle bli fornøyd med ordlyden i nabosamtykkene.
– Vi er ikke noe sted nærmere enn fire meter fra eiendomsgrensa med bygningene. Vi vil til og med forbedre en nabos avkjørsel for å få en løsning som fungerer bra også på eiendommen vi bygger på.

Mye på spill
Den første tomannsboligen ble lagt ut for salg i juni, men etter at Osloavisa Aften omtalte det påstått ulovlige byggeprosjektet 9. juli, for øvrig etter at kommunens egne kontrollører hadde tatt kontakt med avisa, har kjøperne uteblitt.
– Om byggeprosjektet blir stanset over lengre tid og jeg ikke får fullført oppdraget for tiltakshaveren Flateby Eiendom, kan det føre til så store økonomiske belastninger for firmaet at avvikling av virksomheten kan bli aktuelt. Hvis jeg ikke kan levere byggene til avtalt tid, vil det påløpe dagbøter. Bare det å gå til permisjon av sine ansatte i en tid da bransjen har stor mangel på fagfolk, kan bety at jeg mister dyktige håndverkere til andre firmaer.
Terje Taraldset eier 3T Bygg sammen med sine ansatte, som har 41 prosent eierandel. Han er eneeier av Flateby Eiendom, som altså er tiltakshaveren for byggeprosjektet.
Fordi 3T Bygg ikke har tid til å vente på en eventuell klageavgjørelse hos fylkesmannen i denne saken, er ny søknad på samme byggeprosjekt sendt inn. Han har fått ny saksbehandler, og Plan- og bygningsetaten har lovet å prioritere søknaden i køen. Men det er slett ikke gitt at søknaden vil bli godkjent.
Byggmesteren vil selvfølgelig følge opp denne saken framover. Følg også med på våre nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *