Byggebransjen kan få flere oppdrag innen etterisolering og energirådgivning i 2023. (Illustrasjonsfoto: Glava)

Større tilskudd til private og bedrifter som vil spare strøm

STATSBUDSJETTET: Regjeringen vil øke tilskuddene til energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg i 2023.

Det skal gjøres gjennom en kraftig styrking av Husbanken, en ny midlertidig energitilskuddsordning til bedrifter, bedre informasjon om energisparing og Enovas støtteordninger rettet mot husholdninger.

Les også: Vil øke og forenkle støtten for å spare 10 TWh i norske bygg (+)

Sparemål på 10 TWh

I statsbudsjettet for 2023 følger Regjeringen opp Stortingets anmodningsvedtak om å utarbeide en plan med tiltak for å redusere energibruken i eksisterende bygg med minst 10 TWh i 2030, samt øke strømproduksjonen i bygg. Målet er sammenlignet med 2015-nivå.

— En av mine viktigste oppgaver som olje- og energiminister er å sikre at vi har nok kraft i årene som kommer. Da er det viktig at vi bruker den strømmen vi allerede har mer effektivt. Det ligger et stort potensial for energisparing i bygg, og regjeringen styrker innsatsen kraftig på dette området. Vi stiller derfor flere milliarder kroner til disposisjon i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Økt tilskudd fra Enova?

Regjeringen har i 2022 satt av 400 millioner kroner til klima- og energitiltak for husholdninger og forbrukere i Enovas styringsavtale. Dette er en økning på 100 millioner kroner fra den forrige regjeringen. Fra 2021 til 2024 vil Enova totalt stille til disposisjon 1,1 milliarder kroner som i hovedsak vil brukes til energitiltak for husholdninger og forbrukere.

— Den billigste og mest miljøvennlige kraften er den som ikke blir brukt. Vi må bruke den energien vi har mest mulig effektivt, derfor er energieffektivisering en viktig prioritering i arbeidet regjeringen nå gjør for å nå klimamålene våre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det er nødvendig med tiltak som bidrar til å redusere strømutgiftene og sikrer velferdstjenester. Derfor foreslår regjeringen til sammen 480 millioner kroner årlig til å styrke satsingen på energitiltak gjennom Husbanken i statsbudsjettet for 2023, inkludert en overføring på 200 millioner kroner fra Enova. Det vil omfatte støtte til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, sykehjem og omsorgshjem, i tillegg til studentboliger.

— Mange av dagens kommunale boliger, omsorgsboliger og sykehjem er eldre bygg hvor potensialet for energitiltak er stort. Regjeringen er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller og hjelpe de som trenger det mest. Satsingen på energitiltak i bl.a. kommunalt eide boliger vil kunne komme vanskeligstilte på boligmarkedet til gode, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Ny ordning: Energitilskudd for bedrifter

Regjeringen etablerer også en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning kalt Energitilskudd, som blir administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om slike tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

– Samtidig som vi stiller opp for næringslivet har vi også forventninger om at bedriftene omstiller seg. Et vilkår for å motta 1 krone i tilskudd er derfor at bedriftene kartlegger strømforbruket sitt, slik at de kan spare og gjerne også produsere strøm. Det er bra for bedriftenes lønnsomhet og det er bra for samfunnet i en tid der det er knapphet på strøm, sier Vestre.

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.

I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

– Ordningen er utformet for å hjelpe de spesielt utsatte bedriftene gjennom høsten i påvente av at tilbudet av fastprisavtaler blir bedre. Energitilskuddet vil bidra til å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet. Samtidig vet vi at norsk næringsliv har et stort potensial for energieffektivisering. Derfor har vi i laget ordningen slik at den blir mer lønnsom for bedrifter som velger å investere i løsninger som kan spare dem for strømutgifter på lengre sikt, sier Vestre.

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023. Regjeringen vurderer også andre vilkår for å kunne motta støtte, blant annet i lys av erfaringene med støtteordninger under pandemien. Det tas sikte på at energitilskuddsordningen vil åpne for søknader allerede i november og det vil være mulig å søke om tilskudd for månedene oktober, november og desember i år. Ordningen forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *