Mange byggeplasser opplever nå at de har færre fagfolk til arbeidet. Men koronakrisen gir ikke automatisk unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Bør bedriften søke om overtid nå?

– Vi strekker oss langt for å behandle søknadene enda raskere i den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i, sier Arbeidstilsynet.

– Når fem av våre tolv faste ansatte ikke kan arbeide på grunn av koronakrisen, sier det seg selv at vi får utfordringer og må vurdere om tømrerne som gjenstår skal arbeide overtid. Gutta er villig til å stå på litt ekstra fremover, sier en byggmester.

Han er en av mange ledere i mindre bedrifter som nå må planlegge for færre ansatte fremover.

Et tiltak vil være å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til å arbeide overtid – søknaden må som kjent være godkjent før overtidsarbeidet kan begynne og du kan sende inn søknaden digitalt herfra.

Per i dag beregner Arbeidstilsynet 3 – 4 uker på å behandle en søknad, selv om de vil strekke seg langt for å behandle saker raskere nå.

Les også: Overgang til digitale skjema for arbeidstidssøknader

Korona er en ekstraordinær situasjon

– Overtidsarbeid forutsetter at det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov» i følge Arbeidsmiljøloven, forklarer seksjonsleder i Avdeling for søknader og meldinger i Arbeidstilsynet, Jens Erik Romslo.

Overtidsarbeid vil dermed være lovlig dersom bedriften står overfor en ekstraordinær situasjon, som eksempelvis medfører et uventet arbeidspress, mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse og/eller at uforutsette hendelser eller forfall blant arbeidstakerne forstyrrer eller truer med å forstyrre den jevne drift.

– Koronakrisen gjør at mange norske virksomheter står i en slik situasjon nå, men det er viktig å understreke at det likevel må gjøres en konkret vurdering av om lovens vilkår for overtidsarbeid er oppfylt i det enkelte tilfellet, sier Romslo. (Foto: Arbeidstilsynet)

Kan tillate inntil 25 timer mer i uka

Hvor mye overtid arbeidstakerne kan arbeide avhenger av hvilke avtaler som foreligger.

Arbeidstilsynet kan etter søknad gi tillatelse til overtid inntil:

  • 25 timer per uke
  • Samlet arbeidstid (avtalt arbeidstid, merarbeid og overtid) må ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker

Dersom virksomheten er tariffbundet, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte også inngå avtale om utvidet overtid etter arbeidsmiljøloven § 10-6 femte ledd. Det kan da avtales overtid inntil:

  • 20 timer per uke
  • Overtiden kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker
  • Samlet arbeidstid (avtalt arbeidstid, merarbeid og overtid) må ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker

Det kan således ikke arbeides mer samlet sett dersom det søkes Arbeidstilsynet, men det kan arbeides mer komprimert.

Dersom virksomheten har en tariffavtale med en fagforening som har innstillingsrett (fagforening med mer enn 10 000 medlemmer) kan det inngås avtale med fagforeningen uten å være bundet av de grensene som er skissert over. Det kan likevel ikke avtales arbeidstid som er i strid med det generelle forsvarlighetskravet i arbeidsmiljøloven § 10-2 første ledd.

Unntak ved fare for liv og eiendom

I noen tilfeller behøver ikke bedriften søke først om å få arbeide overtid. Arbeidsmiljøloven har en bestemmelse (§ 10-12 tredje ledd) for såkalte force majeure-tilfeller, som innebærer at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan fravikes i ekstraordinære situasjoner.

– Situasjonen med Coronaviruset og de restriksjonene som er innført, medfører at flere tilfeller enn normalt vil kunne falle inn under ordlyden «uforutsettes begivenheter», og vil således kunne betegnes som en force majeure-situasjon (forhold utenfor partenes kontroll), forklarer seksjonsleder Romslo.

Seksjonslederen presiserer at denne bestemmelsen etter sin ordlyd bare kommer til anvendelse der arbeidet må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom.

– Terskelen før bestemmelsen kan tas i bruk er dermed høy, og det kan derfor ikke legges til grunn at arbeidsgivere generelt kan se bort fra arbeidstidsbestemmelsene i denne situasjonen. Det at arbeidet er påkrevd for å avverge fare eller skade, tilsier videre at bestemmelsen kun kommer til anvendelse i den akutte fasen av den aktuelle hendelsen, fastslår Romslo.

Om dette særlige unntaket kan anvendes er opp til arbeidsgiver å vurdere:

– Bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet. Arbeidsgiver må foreta en forløpende vurdering, gjerne fra dag til dag, siden forhold av betydning for vurderingen raskt kan endres, sier seksjonsleder Jens Erik Romslo i Arbeidstilsynet.

Han minner om at arbeidstakerne også ved anvendelsen av unntaksbestemmelsen har krav på kompenserende hvileperioder eller annet passende vern. Det vil si at arbeidstakerne skal ha kompensert den arbeidsfrie perioden de har mistet, time for time, umiddelbart i etterkant.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.