Lan Marie Nguyen Berg, Raymond Johansen og Marianne Borgen i den nye byregjeringen. (Foto: Arbeiderpartiet)

Oslo satser på seriøsitet og grønn energi

Byrådet vil gjøre det enklere for de seriøse aktørene i byggenæringen og øker også den økonomiske støtten til installering av solcellepaneler.

I den nye byrådserklæringen for Oslo for de neste fire årene, viser byregjeringen at de har mange mål for hvordan byen skal styrke seriøsiteten i byggenæringen og satsingen på enøk-tiltak.

Seriøst arbeidsliv

Byregjeringen skriver at Oslo kommune skal gå i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sørge for et anstendig arbeidsliv.

«Arbeidslivskriminalitet må bekjempes for å unngå ulovlige og konkurransevridende virkemidler, og samtidig hindre at helse, miljø og sikkerhetshensyn settes til side», heter det i erklæringen.

Vil gjennomføre Skiensmodellen

Som en stor byggherre og innkjøper kan Oslo kommune påvirke og stille krav til de bedriftene som leverer til kommunen. Byrådet vil gjøre det enklere for de seriøse aktørene i byggenæringen, og vil gjennomføre Skiensmodellen i Oslo.

Det skal stilles krav om maks to ledd i entreprisekjeden på kommunens byggeprosjekter, hvor hovedentreprenøren regnes som første ledd.

Samtidig skal det stilles krav om at en betydelig andel av arbeidet gjennomføres av entreprenørens egne ansatte. Eventuell innleie av arbeidskraft skal avtales med byggherren og skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår, erklærer byregjeringen.

Byrådet vil:

• Ta initiativ til et tverretatlig prosjekt for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, som skal involvere statlige og kommunale kontrollinstanser til felles innsats og samordning av kontroller.
• Ha strenge krav til internkontroll, språk og HMS i kommunens byggeprosjekter.
• Innføre regler om utestengelse eller avvisning fra framtidige oppdrag ved alvorlige brudd på avtale eller arbeidsmiljølovens bestemmelser.
• Sikre at kravet om lærlinger også gjelder underleverandører.
• Vurdere hvordan kommunen kan innføre solidaransvar.

 

Vil møte klimautfordringene

– Fremdeles kommer omtrent 20 prosent av klimautslippene i Oslo fra stasjonær energibruk. Byrådet vil fase ut all fossil energi til oppvarming gjennom målrettede virkemidler og kampanjer. Ny teknologi gir store muligheter for bedre komfort samtidig som energibruken går ned, skriver byregjeringen.

– Byrådet har høye ambisjoner om mer energieffektivisering gjennom strenge krav til nybygg og renovering av kommunale bygg, målrettede støtteordninger og smarte teknologiske løsninger. Det skal bli lettere for Oslo-borgere å velge klimasmarte løsninger i hverdagen og utnytte potensialet for grønn energi, heter det i erklæringen.

Støtte til solceller

For første gang har private kunnet søke om offentlig støtte til solceller, fra Enova og i noen få enkeltkommuner. Her har Oslo hatt den beste ordningen, med mulighet til å trekke fra opptil 40 prosent av totalinvesteringen.

Ordningen videreføres med samme støttenivå. Byregjeringen vil også sette av en årlig pott på 20 millioner kroner til solcelleanlegg på offentlige bygg.

Det skal også innføres såkalte «grønne leiekontrakter», der leietakere kan gjennomføre miljøtiltak og etterpå få refundert en del av utgiftene gjennom lavere leiekostnad.

kommunens nettsider kan du søke og henvende deg om tiltakene.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *