Statsbygg vil øke rekrutteringen til byggebransjen. (Illustrasjonsfoto: Statsbygg)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Krever seriøsitet og faglærte

Statsbygg forlanger nå at minst 40 % av arbeidet på deres prosjekter skal utføres av arbeidere med fagbrev. Og de vil utestenge useriøse fra anbudskonkurranser.

Forvaltningsbedriften viser økt samfunnsansvar og endrer en rekke krav til leverandørene på sine byggeprosjekter, skriver Byggeindustrien.

Faglærte og lærlinger

De nye kravene vil gjelde for kontrakter som utlyses med Statsbyggs nye kontraktbestemmelser og vedtas trolig nå i september:

Minimum 40 prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder kravet om slik fagopplæring for eier.

Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet hvis pliktene misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Krever lærlinger

Statsbygg strammer også inn sin lærlingklausul i kontraktsbestemmelsene:

Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører.

Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger skal utgjøre minimum 5 prosent av arbeidstimene knyttet til produksjon i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til overtakelse.

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land.

Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller arbeider som ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet.

Kravet gjelder heller ikke dersom entreprenøren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse fra entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger.

 

Ut med useriøse

Statsbygg ønsker også stenge ute flere useriøse aktører. Dette vil de oppnå ved å stramme kontraktskravene i sine tre såkalte «kontraktsbibler» – blåboka, totalentrepriseboka og entrepriseboka.

– Dersom en entreprenør eller underentreprenør blir tatt for mislighold, åpner vi nå opp for å kunne utestenge denne aktøren fra fremtidige konkurranser. Vi har ikke lov å svarteliste selskaper og en eventuell utestengelse må baseres på objektive kriterier. Denne listen er vi i ferd med å utarbeide nå, og vi begynner med derfor med en gradvis innføring av praksisen på våre prosjekter, sier SHA-leder i Statsbygg, Tanja Dugstad til Byggeindustrien.

Når leverandører bryter bestemmelsene i avtalene, advarer Statsbygg om at de i sitt regelverk kan reagere raskere og hardere enn før.

Ved flere og gjentatte brudd på krav til SHA og lønns- og arbeidsvilkår, vil blant annet byggherren ha mulighet til å heve kontrakten, selv etter at forholdene er rettet opp.

Forvaltningsbedriften sier også at de kommer til å slutte med å gi dagbøter eller dagmulkt ved brudd på sideforpliktelser, fordi disse har liten effekt.

Istedet vil Statsbygg kreve handling og sjekke at forlangte tiltak gjennomføres.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *