(Illustrasjonsfoto: MyNewsDesk)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Lovlig å fravike Byggforsk?

Selv om en løsning er i strid med anbefalinger fra Byggforsk, er det ikke nødvendigvis en mangel etter bustadoppføringslova. Det slår Eidsivating lagmannsrett fast i en fersk dom.

Det skriver advokatfirmaet Steenstrup Stordrange i en pressemelding.

Hyttekrangel

Under oppføring av en hytte i Stor-Elvdal kommune skapte ytterkledningen konflikt mellom kjøper og håndverker. Panelet på ytterveggene besto av stående kledning med not og fjær. Selv om partene ikke hadde avtalt type løsning, hevdet kjøperen at det var en mangel at det ikke isteden var benyttet krysslekting mellom ytterkledningen og vindsperren.

Lagmannsretten viste til bustadoppføringslova § 7, hvor det følger at arbeidet skal utføres på «fagleg godt vis». Det regnes som en mangel dersom ytterveggenes konstruksjon ikke samsvarer med kravene knyttet til bestemmelsen.

Faglig godt utført

Etter å ha vurdert de relevante byggdetaljene fra Byggforskserien, konkluderte lagmannsretten med at ytterkledningen på hytta «ikke samsvarer med anbefalinger gitt av Byggforsk».

Likevel kommer lagmannsretten til – etter en konkret vurdering – at ytterkledningen på hytta er «faglig godt utført, selv om den ikke er krysslektet». Dette begrunnes som følger:

«Byggforsk anbefaler robuste løsninger, som skal fungere godt i hele Norge. Anbefalingene er i liten grad differensiert med hensyn til de ulike klima og værforholdene i landet. Dette innebærer at en anbefalt løsning ikke alltid trenger å være nødvendig og heller ikke den mest optimale alle steder».

Lagmannsretten tok utgangspunkt i at «slagregn er den største påkjenningen for yttervegger, og at hytta til [kjøper] i begrenset grad er utsatt for dette». Målinger fra Meteorologisk institutt viste altså at hytta lå i et område med lite slagregn. I tillegg ble slagregnspåkjenningen ytterligere redusert som følge av utformingen av hytta.

Unntak

Følgelig forelå det ikke en mangel etter lagmannsrettens oppfatning, selv om den valgte løsningen ikke samsvarte med anbefalinger fra Byggforsk.

Advokatfullmektig Andreas Tangen Grøstad ved Steenstrup Stordrange påpeker at avgjørelsen fremstår som et unntak fra hovedregelen.

– Tidligere rettspraksis sier at det foreligger en mangel dersom det er valgt løsninger som strider mot forskrifter, standarder, bransjenormer, vanlig oppfatning mellom fagfolk etc.

Videre er bransjenormer etc. som regel generelle; de er sjelden steds- eller situasjonsspesifikke. I denne konkrete saken ble det avgjørende at hyttas beliggenhet og utforming avvek fra det generelle utgangspunktet i Byggforsk.

Grøstad viser til at man kan tenke seg til et motsatt tilfelle: selv om en løsning er akseptabel etter vanlig standard, kan den fortsatt være mangelfull på grunn av særegne forhold, som for eksempel lokale værforhold.

– Som entreprenør eller håndverker kan man ha som hovedregel å ta utgangspunkt i bransjekutyme og lignende. Samtidig bør man ved hvert enkelt oppdrag vurdere om det gjør seg gjeldende særlige forhold som tilsier at arbeidet må utføres på en annen måte enn det som er sedvanlig.

 

4 kommentarer til “Lovlig å fravike Byggforsk?

  1. Byggforsk sine publikasjoner er kun anbefalte løsninger og ikke noe forskriftskrav. Ofte er løsninger utprøvd i både 20 år og mer ute i byggebransjen før de havner inn Byggforsk sine anbefalinger. De er likevel ikke ulovlig. Hvis det har oppstått en funksjonsfeil, altså en skade eller svekkelse på en konstruksjon, kan man få et dokumentasjonsproblem når såkalte preaksepterte løsninger ikke er fulgt. Det ligger liksom i kortene at den valgte løsninger var for dårlig. Hvis en valgt løsning derimot etter en viss tid ikke har ført til skade eller svekkelse, så ligger det jo i kortene at det er tyngre for en tiltakshaver å sannsynliggjøre at løsningen faktisk ikke holder mål. For mange år siden ble byggeforskriftene stort sett endret til «funksjonskrav», for å få mer kreativitet og fleksibilitet inn i bransjen. Dette prinsippet er ikke forlatt selv om Byggforsk begynner ha mange publikasjoner.

  2. Byggforsk publikasjoner er et godt verktøy for å dokumentere akseptable løsninger. Men de samme publikasjoner er IKKE egnet til å dokumentere at andre løsninger ikke er godkjent.

  3. Spørsmål: Kan et eksisterende bolighus, ca.160 kvm, bygges sammen med et nåværende uthus, 69kvm.? Avstanden mellom byggene er 3,5 meter. Tenker meg et bygg av glass og aluminium som knytter dem sammen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *