Tjenestepensjon for alle

Tjenestepensjon for alle fra 1. januar 2006 og sikring av avtalefestet pensjon (AFP), er hovedinnholdet i pensjonsavtalen som ble inngått i går. Bedriftene i privat sektor – som i byggenæringen – må regne med å dekke utgiftene til reformen.

Når reformen innføres vil den sikre framtidige pensjonister en bedre pensjon. For å få det til, må bedriftene betale et innskudd på 2 prosent av lønn over 59.000 for hver av arbeidstakerne.

Folketrygdens alderspensjon skal fortsatt bestå av en garantipensjon og en inntektsavhengig tilleggspensjon.

Alderspensjonen skal bygge på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide. Derfor må det, ifølge avtalen, være sammenheng mellom arbeidsinnsatsen hele livet og pensjonsytelsen og alle år skal telle med.

Regnestykker
Det er utarbeidet ulike modeller for hvordan det nye systemet vil slå ut, skriver NTB. For en med en inntekt på 176.000 kroner er dagens folketrygd for enslige 108.000 kroner og for gifte 99.000 kroner. Etter modernisert folketrygd vil beløpet være på fra 125.000 til 134.000 kroner alt etter som hvilken modell som velges.

For en inntekt på 353.000 kroner vil modernisert trygd gi mellom 187.000 og 196.000 kroner i pensjon mot dagens 182.000 kroner for enslige og 173.000 kroner for gifte.

Tjenestepensjonen
Loven om tjenestepensjon for alle trer i kraft 1. januar 2006. Regjeringen skal vurdere hvordan det kan etableres gode kontrollordninger som kan sikre at alle bedrifter tilbyr tjenestepensjon for sine ansatte.

Regjeringen skal også vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene for bedrifter som hittil ikke har hatt tjenestepensjon. Det skal være mulig for flere foretak å opprette en felles innkjøpsordning for tjenestepensjoner.

Fortsatt AFP
Det skal være en tidligpensjonsordning for alle arbeidstakere fra 62 år, også for dem som har hatt lave inntekter. En slik ordning må bygge videre på dagens AFP-ordning.

Det skal også arbeides videre med en allmenn fleksibel tidligpensjonsordning i folketrygden. Grunnlaget for en slik ordning er at det skal lønne seg å jobbe for dem som er over 62 år. Det skal være bedre muligheter å kombinere pensjon og arbeid. Den øvre grensen for pensjonsopptjening på 70 år fjernes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *