Det er viktig å sikre at hele Norge har tilgang på en god landmålertjeneste til riktig pris. Hvem er best skikket til det? (Illustrasjonsfoto: Kartverket)

Vil privatisere eiendomsoppmåling

Regjeringen legger frem et lovforslag der både offentlige (kommunale) og private foretak skal kunne måle opp eiendom. – Privatisering av landmåling er korttenkt og uansvarlig, svarer NITO-president Trond Markussen.

– Nå kan det bli raskere og rimeligere å måle tomter og vi åpner for utvikling av en ny bransje på eiendomsområdet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lovforslaget om ny organisering av eiendomsoppmålingen og eiendomsregistreringen (Prop. 148 L (2016-2017) er svar på Stortingets bestilling fra mars 2016.

Les også: Åpner opp for privat oppmåling av eiendommer

Ønsker privatisering

– Det er store forskjeller i både ventetid og pris for oppmåling av eiendom i kommunene. Nå beholder vi krav til kompetanse hos dem som måler, men gjør det mulig å velge private landmålere dersom man ønsker, sier Sanner.

Forslaget som nå legges frem for Stortinget vil gi økt valgfrihet for alle som har behov for eiendomsoppmåling.

– Forslaget vil gi en mer fleksibel og effektiv organisering av eiendomsoppmålingen. Personer og bedrifter vil få valgfrihet og vi forenkler systemet med registrering av eiendomsopplysninger, sier Sanner.

Norge skal følge samme modell som i mange andre land i Europa. Eiendomsoppmåling skal ikke lenger være et kommunalt forvaltningsansvar, men utføres som profesjonsregulert tjenesteyting. Det skal bli fri prisdanning for oppmålingsforretning i stedet for kommunale gebyr som i dag. Betalingen vil dermed i større grad kunne speile de faktiske kostnadene ved å utføre den konkrete tjenesten.

Må autoriseres

– Vi legger til rette for økt verdiskaping ved at ett og samme landmålerforetak kan bistå utbyggere gjennom hele prosjektperioden. Det kan omfatte avklaring av eksisterende eiendomsforhold, oppmålingsteknisk bistand under utbyggingen og til slutt oppmålingen og registrering av det ferdig bygde tiltaket, sier Sanner.

Regjeringen foreslår at både offentlige (kommunale) og private landmålerforetak skal kunne tilby slike tjenester på like vilkår. Landmåleren skal opptre nøytralt mellom partene og må ha nødvendig faglige kvalifikasjoner og integritet.

Det foreslås derfor en ordning med personlig autorisasjon av landmålere. Ved brudd på de lovpålagte forutsetningene som gjelder for oppgavene, kan autorisasjonen trekkes tilbake.

Regjeringen foreslår at utdanningskravet skal være på bachelornivå (tre år) og at den som skal godkjennes har en praksisperiode på minst to år. Landmålere må ha et visst antall timer etterutdanning per år for å holde på autorisasjonen, på samme måten som for eksempel eiendomsmeglere.

Det skal være fleksible løsninger for autorisasjon i startfasen for at de som utfører oppdrag som landmålere i dag ikke skal bli utestengt fra ordningen. Kartverket skal være autorisasjonsmyndighet.

Kommuner som ønsker å videreføre eiendomsregistreringen, kan gjøre det. Det skjer ingen endring når det gjelder føring av adresse- og bygningsopplysninger i landets sentrale eiendomsregister (matrikkelen). Slike opplysninger skal kommunene fortsette å føre.

– Å samle mer av ansvaret for eiendomsregistreringen hos Kartverket vil effektivisere arbeidet og sikre ensartet føring av eiendom. Det vil også forenkle samordningen og forbedre kvaliteten, sier Sanner.

 

– Korttenkt og uansvarlig

– Dette er politisk prinsipprytteri av verste sort. Regjeringens forslag om å privatisere landmålertjenesten er basert på synsing og manglende kunnskap, sier NITO-president Trond Markussen og fortsetter:

– Hvordan i all verden skal det kunne bli billigere og bedre oppmålingstjenester i distriktene hvis kommunens «likhetsprisnsipp» skulle forsvinne? NITOs president, Trond Markussen, stiller seg svært undrende til signalene fra regjeringen.

– Det vi risikerer er at innmålinger som grensejusteringer og tilleggsarealer blir så dyrt «på bygda» at grunneierne kommer til å inngå private avtaler som vil ligge til grunn for framtidige uenigheter.

– Og hva med kommunens service/opplysningsplikt om enkelte kommuner ikke lenger kan tilby oppmålingstjenester? Det er mange spørsmål som reiser seg og vi har vanskelig for å finne gode svar fra Sanner.

Konsekvenser av privatisering

NITO frykter at kvaliteten på matrikkelen svekkes hvis oppmålingsforretningen tas ut av delesaksprosessen og overlates til private som ikke har ansvar for den senere matrikkelføringen.

I Norge er det ofte flere som eier en eiendomsgrense.

– Det er viktig at oppmålingsforretningen utføres av en habil offentlig myndighetsperson partene har tillit til, sier Steinar Langnes i fagutvalget NITO Geomatikk.

– Med flere aktører blir det også vanskeligere for kunden å plassere ansvaret. Og hvis en privat aktør går konkurs, hvem har da ansvar for landmålingen? spør han.

Å involvere flere aktører i en fradelingsprosess vil også føre til økt tidsbruk knyttet til anbud, mulig klage o.l. Tjenesten kan også blir dyrere og mer innviklet for kunden. I dag inkluderer gebyret på tjenesten alt arbeid, fra delevedtak til ferdig matrikkelføring, med unntak av tingslysning.

– Med den foreslåtte nye ordningen vil gebyret for matrikkelføring komme i tillegg til kundens utgifter til privat oppmåler. Det er fare for at det blir privat monopol i enkelte distrikter, slik at aktører kan kreve en urimelig høy pris på tjenesten. Dessuten kan det være at andre mindre distrikter kan være av liten interesse for private aktører, og dermed ikke får tilgang til landmåling overhodet mer, sier Langnes og påpeker at dagens ordning sikrer tilgang over hele landet.

NITO ber i høringssvaret om at ansvarsforhold, konsekvenser av evt. konkurser, kunders og naboers klagerettigheter samt konsekvenser av klager for matrikkelfører alle utredes nærmere.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *