Vanlig bygde hus scorer bedre på miljøkvaliteter, men dårligere på energibruk

Passivhus er ikke bedre for miljøet

– Skal man oppnå en forskjell for miljøet, er det ikke nok å stille krav om energiforbruk og å bygge lavenergiboliger, fastslår en svensk forskningsrapport.

Rapporten påviser dermed at kommunalministeren tar feil når hun mener passivhus kan bidra til lavere energiforbruk og begrense klimaproblemene.
I rapporten viser tre forskere ved Chalmers universitet i Göteborg, og Malmö Högskola at man også må stille krav om energikilde gjennom hele husets livssyklus, i produksjonen av materialene, valg av varmekilde til husene og husholdningens bruk av elektrisitet.

Bedre på energi, ikke på miljø

Undersøkelsen har sammenlignet energiforbruk og miljøpåvirkning fra vanlige hus og passivhus.
Helt som ventet viser den at passivhusene har lavere energiforbruk enn vanlige hus. Men typiske passivhus og vanlige hus bidrar like mye til global oppvarming, konkluderer de tre forskerne Birgit Brunklaus, Catarina Thormark og Henrikke Baumann.
Det forklarer de med at passivhus må ha relativt stor andel elektrisitet som varmekilde. Bare hvis denne varmekilden erstattes med fjernvarme, blir passivhusene klart bedre.
På den annen side ville vanlige boliger vært klart bedre enn passivhus om beboerne valgte miljømerket elektrisitet i oppvarmingen.

I forhold til miljøpåvirkningen er derimot passivhusene dårligere når man ser på forsuring (acidification), bruk av tomtegrunn og produksjon av radioaktivt avfall.
Et godt resultat for miljøet er avhengig av at det tas miljøbevisste valg i hele husets livsløp, helt fra materialene blir produsert.

Den svenske rapporten i sin helhet

En kortversjon av rapporten er presentert i det svenske tidsskriftet Samhällsbyggaren nr 2-09 som kan lastes ned her.

Rapporten «Illustrating limitations of energy studies of buildings with LCA and actor analysis»er i sin helhet presentert og kan kjøpes fra  Building Research & Information

Passivhus som trylleord

Passivhus ser ut til å være trylleordet for kommunalminister Liv Signe Navarsete.
Da Multiconsult/Byggforsk la fram en rapport om dette i mars i år, slo hun bastant fast i en pressemelding:
– Meir energieffektive bygg er ein sentral tilråding i ”Klimakur” og ein føresetnad for å betre klimaet og miljøet. Jo tidlegare vi kan innføre passivhus som standard, dess betre er det, påpeikar Navarsete.
Rapporten konkluderte med at passivhus kunne innføres som forskriftskrav allerede om fem-seks år.

Faktafeil og upresisheter

Fagsjef Lars Myhre i Boligprodusentenes Forening gir imidlertid rapporten det glatte lag. Han mener den skjemmes av faktafeil og upresisheter, og mener det er feil av kommunalministeren å trekke sine konklusjoner på bakgrunn av denne.

Multiconsult/Byggforsk rapport

2 kommentarer til “Passivhus er ikke bedre for miljøet

  1. Dere innleder her med «Rapporten påviser dermed at kommunalministeren tar feil når hun mener passivhus kan bidra til lavere energiforbruk og begrense klimaproblemene.» Men det som står i kortversjonen som dere viser til, er jo at det er den samla miljøpåvikninga som ikke er bedre, mens klimapåvirkninga isolert sett er litt bedre også om «vanligt el» blir brukt. Støtter ikke det egentlig det kommunalministerensier?. Jeg klipper:
    «Om man värmer passivhusen med el och använder ”vanlig el”, det vill säga inte köper”grön el”, så är passivhusen bättre
    än de konventionella husen när det gäller klimatpåverkan, men är däremot sämre än de konventionella
    både när det gäller försurning och övergödning.»

    Og en viktig variabel i dette regnskapet ser jo også ut til å være hva slags kilde den tilførte elektrisiteten har:
    «Om däremot de boende i både passivhusen och de
    konventionella husen väljer ”grön el”, så blir passivhusen betydligt bättre än konventionella hus. Förbättringen blir olika för klimatpåverkan, försurning etc., och varierar mellan cirka 50–80 procent.»

    Dersom det også stemmer, som det ofte blir hevda, at norsk elektisitet pga. vannkrafta er «grønnere» enn det som er vanlig ellers i Europa, også Sverige, så ville vel tilsvarende passivhus hos oss falle litt «heldigere» ut enn «vanligt el» i Sverige også om de forsynes med kjøpt/tilført elektisitet.

  2. Takker for innspill som du nok må sies å ha rett i!
    Jeg mener kommunalministeren i beste fall har rett når det gjelder lavere enerigforbruk for passivhus.
    Som du påpeker, har hun også rett i at klimapåvirkningen.
    Men altså ikke i det som gjelder forsuring og overgjødsling som kanskje må regnes å ha betydning mer for miljøforhold enn direkte for klimaet.

    Uansett at vi må se passivhus fra flere sider, energi-, klima- og miljø, og det tyder ikke på at myndighetene har tid og interesse til det.

    Er norsk elektristet renere?
    Ja, norsk vannkraft må vel regnes som renere enn mye annen kraft. Men slik kraftmarkedene nå er åpnet og Norge til tider importerer utenlandsk kraft, kan den neppe regnes som noe renere.
    Fra utlandet kan vi få kraft som er produsert både av kullfyrte kraftverk og atomkraft. De åpne kraftmarkedene merkes jo også med at norsk prisnivå tilpasses de utenlandske markedene, hele året. Ikke bare når vi her har ekstra stort behov.
    Vi kan dermed aldri vite med sikkerhet om når vi bruker ren eller mindre ren energi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *