AFP består

Striden om Avtalefestet pensjon (AFP) vil pågå helt til vårens tariffoppgjør er gjennomført, og mest sannsynlig vil LO få gjennomslag for sitt krav om at AFP-ordningen ikke skal svekkes. Det er få som tror at den rødgrønne regjeringen vil kunne tillate en storstreik året før et stortingsvalg.

I går la AFP-utvalget fram sine tre forslag til AFP-modeller, hvor samtlige er dårligere enn dagens løsning. Så innrømmet da også statsråd Bjarne Håkon Hanssen at utvalget ikke hadde satt seg som mål å komme med noen endelig løsning, men bare legge fram modeller som partene i arbeidslivet kunne forhandle ut fra.

Arbeidslinja
Regjeringens pensjonsforlik med opposisjonspartiene, Fremskrittspartiet unntatt, legger vekt på den såkalte arbeidslinja i ny modell for en rimeligere folkepensjon. Det betyr at ny pensjonsordning skal stimulere folk økonomisk til å stå i arbeidslivet så lenge som mulig. Jo lenger man klarer å jobbe ut over 62 år, jo høyere blir pensjonen.

Verdig slutt
I kontrast til dette står LOs krav om at sliterne i arbeidslivet skal ha mulighet til å ga av ved 62 år om de selv vurderer seg for utslitt til å fortsette. Det skal være mulig å få en verdig utgang fra arbeidslivet i framtida slik det er mulig i dag med dagens AFP-ordning, framforhandlet av partene, men hvor staten bidrar med 25 prosent av finansieringen.

Streik
Ved forrige hovedoppgjør for to år siden ble det som noen husker streiket i to dager i deler av byggebransjen. Nå kan det bli en atskillig lengre og større streik om et usedvanlig samlet LO ikke får det som de vil. Riktignok er det noen uenigheter om detaljene i en AFP-ordning mellom forbundene som organiserer offentlig og privat sektor, men alle er enige om at AFP-ordningen er verd å streike for. LO-leder Roar Flåthen ser til og med en god AFP-ordning som et godt verveverktøy for fagbevegelsen.

For alle
Regjeringen har et ønske om at alle, også uorganiserte, skal få rett til AFP. Det vil bety en kraftig økning i utgiftene til ordningen, men også at alle arbeidsgivere må være med å betale, ikke bare de som er bundet av en tariffavtale.
NHO har naturlig nok sagt at de ikke ønsker å betale mer, men det kan bli vanskelig å unngå når LO og regjeringen begge har en sterk interesse av å komme til enighet i dette spørsmålet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *