IA-avtalen forlenges ut 2009

Så fornøyd er Regjeringen og partene i arbeidslivet med Avtalen om et inkluderende arbeisliv (IA-avtalen) at den nå forlenges til utgangen av 2009. Sykefraværet er redusert med 10 prosent siden IA-avtalen ble inngått.

– NHO er tilfreds med regjeringens forslag til ny IA-avtale for de kommende fire år. Særlig viktig er det at det ikke blir endringer i sykelønnsordningen, sier NHO-sjef Finn Bergesen jr.

I erkjennelsen av at avtalens delmål om at eldre skal stå lenger i jobb og at flere med redusert funksjonsevne skal inn i arbeidslivet, ikke er oppfylt, skal det nå rettes økt oppmerksomhet mot disse to delmål. Også personer som av andre grunner ikke har et arbeidsforhold, skal nå omfattes av inkluderingen.

Forsterket innsats
Alle involverte parter er enige om å forsterke innsatsen for å nå målene i IA-avtalen. Det viktigste arbeidet foregår på den enkelte arbeidsplass i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

I løpet av første halvår 2006 skal partene komme tilbake med en konkretisering av delmålene om å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet og få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Disse målene ble ikke tilstrekkelig prioritert i den perioden som nå er tilbakelagt. Arbeidsgiveres og myndighetenes roller i dette arbeidet skal klargjøres.

Virkemidler
Myndighetenes rolle er å sørge for et efffektivt virkemiddelapparat. Regjeringen lover ikke å foreslå endringer i dagens sykelønnsordning i avtaleperioden, verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere, med mindre partene er enige om dette.

Les mer om den nye IA-avtalen ved å følge lenken under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *